در این پست لینک آزمونهای اول و دوم کارشناسی ارشد عمران پارسه 89 تقدیم شما می شود.

آزمون اول

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

جواب آزمون اول

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ](منبع: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ])

آزمون دوم

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

جواب آزمون دوم

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]