آناليز ديناميكي پل هاي راه آهن تحت اثر عبور قطار سريع السير با در نظر گرفتن اندركنش پل و قطار

برگي خسرو*,آقابزرگي عليرضا

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانبا توجه به اهميت ارزيابي رفتار اندركنش قطارهاي سريع السير هنگام عبور از پل ها، در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي دقيق مدارك فني و تجربيات پيشين، روش هاي كاربردي و جديد، براي بررسي پاسخ ديناميكي پل هاي راه آهن تحت اثر حركت قطار سريع السير مورد استفاده قرار گيرد. در نظر گرفتن يك مدل رفتاري كامل سه بعدي از مجموعه عوامل موثر (قطار، ريل و سازه پل) در تحليل ديناميكي مجموعه توسط نرم افزار ANSYS با در نظر گرفتن اثر اندركنش موجود بين دو مجموعه سازه پل و قطار و ارزيابي نتايج در قالب متغيرهاي موثر اصلي و مقايسه آنها با روش نتايج حاصل از روش هاي متعارف، از جمله ويژگي هاي اين پژوهش به شمار مي رود. براي بررسي اين موارد از نتايج تحليل سه پل بتني با طول دهانه متفاوت و مدلسازي با استفاده از نرم افزار المان محدود در حالت سه بعدي با جزييات كامل و تحت اثر حركت قطار سريع السير در سرعت هاي مختلف، استفاده شده است. ارزيابي وقوع پديده تشديد (رزونانس) بين سازه پل و سيستم قطار سريع عبوري از موارد پراهميت در طراحي ايمن اين خطوط به شمار مي رود كه در بخشي از اين پژوهش مورد توجه واقع شده است و بنابراين بر اساس نتايج حاصل بايد در تشخيص سرعت هاي بحراني و فركانس تحريك قطار، دقت لازم انجام شود، به گونه اي كه از انطباق فركانس ارتعاشي سازه پل با فركانس تحريك قطار اجتناب شود. در ضمن در نظر گرفتن نيروهاي تماسي و اثر اندركنش بين قطار و سازه پل براي پل هاي با دهانه كوتاه، سبب كاهش پاسخ هاي ديناميكي (تغيير مكان وسط دهانه پل) مي شود كه دليل آن لحاظ شدن اتلاف انرژي تماسي و كاهش اثر ضربات به دليل پيش بيني فنرها و ميراگرهاي سيستم تعليق در مدل در نظر گرفته شده است.

كليد واژه: پل راه آهن، اندکنش پل و قطار سريع، تحليل ديناميکي، پديده تشديد

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]