با سلام خدمت دوستان
در مورد [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] با سنگ های مصنوعی خواستم اطلاعاتی به دوستان بدم
همانطور که دوستانمون می دونن سنگ های مصنوعی نسبت به سنگ های طبیعی دارای ویژگی های بیشتری هستند که از مهم ترین اونا می شه به موارد زیر اشاره کرد:

  • وزن بسیار سبک تر نسبت به انواع طبیعی آن ها

وزن سنگ های مصنوعی در حدود 15 کیلوگرم برای هر مترمربع است

  • طرح ها جذاب

ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰاي ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

  • رنگ های متنوع

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

  • ضخامت کم

ضخامت سنگ های مصنوعی در مقایسه با مقاومت بالای آنها بسیار پایین است
  • عمر بسیار زیاد

این نوع از سنگ ها با وجود حفظ سایر ویژگی های خود دارای عمر مفید بالا هستند. تكنولوژي توليد اين محصولات با تركيب سيمان هاي كيفيت بالا، عمر مفيد استفاده از سنگ مصنوعی را تا بیش از 30 سال تضمين مي نمايد .
  • مقاومت بالا

بر اساس آزمایش های صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف*ﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺦ*زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداري ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار هستند.
  • امکان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه

در موارد خاص و در صورت نیاز مشتری محصول نهایی می تواند مطابق با طرح و رنگ پیشنهادی طراحی و تولید شود.

بنابراین میشه گفت سنگ مصنوعی می تونه گزینه مناسبی برای جایگزینی سنگ های طبیعی در نمای داخلی و خارجی ساختمان ها باشه