ارزيابي پتانسيل و آناليز حساسيت آسيب پذيري آب زيرزميني دشت هشتگرد به روش دراستيک

آزادشهركي فخرالدين*,آغاسي عبدالوحيد,آزادشهركي فرزاد,زارعي عليرضا

* دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهرانرفع آلودگي آبهاي زيرزميني هزينه زيادي دارد، از اينرو لازم است از ابزار مناسبي براي پيشگيري از آلودگي استفاده شود. يکي از ابزارها، پهنه بندي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان است که در اين مقاله اين ابزار براي دشت هشتگرد مورد بررسي قرار گرفت. آبخوان اين دشت که همواره در معرض آلودگي ناشي از آبهاي برگشتي آبياري آغشته به کودهاي شيميايي، فاضلاب شهري و روستايي و پسابهاي صنعتي است، با استفاده از شاخص دراستيک مورد ارزيابي قرار گرفت. با آناليز حساسيت به دو روش از صحت وزن هاي اعمال شده بر پارامترهاي موثر اطمينان حاصل شد و مشخص شد بيشترين وزن مربوط به محيط غيراشباع خاک و تغذيه آبخوان است. سپس پهنه بندي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان اين دشت با نقشه نيترات آب زيرزميني مقايسه شد که تطابق نسبتا خوبي را نشان داد. با انجام اين تحقيق مشخص شد که بيشترين درصد پتانسيل آسيب پذيري مربوط به کلاس متوسط است و مناطق شمالي دشت از پتانسيل آسيب پذيري زيادي برخوردار بوده و نواحي جنوبي دشت کمترين پتانسيل آسيب پذيري را دارند.

كليد واژه: شاخص دراستيک، آناليز حساسيت، کاربري اراضي، نيترات، GIS[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]