استانداری کرمانشاه در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی دستگاه*های اجرایی استان کرمانشاه طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی از محل سهمیه استخدامی شماره ۶۰۰۲۴/۲۲۴ تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورو باقی مانده سهمیه استخدامی شماره ۱۶۹۶۶۱/۸۱۴ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ و شماره ۴۰۷/۱/۲۶۶۹۴ تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور تعداد ۳۵ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی عمومی ، تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نمایند


فرم مشخصات شغل
ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۱

استانداری کرمانشاه
کارشناس امور کشوری و مدنی(۱) دارا بودن دانشنامه تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های گروه علوم اجتماعی٬ جغرافیا(کلیه گرایش*ها)و مدیریت دولتی۰ * - ۲ سومار(۱نفرمرد)
گهواره(۱نفر)
کارشناس امور کشوری و مدنی(۲) دارا بودن دانشنامه تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی ازرشته*های علوم سیاسی٬روابط سیاسی٬حقوق٬ دیپلماسی وسازمان*های بین الملل٬حقوق بین الملل عمومی ٬روابط بین الملل عمومی۰ * - ۲ سومار(۱نفر)
گهواره(۱نفر)
مهندس راه و ساختمان دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس در یکی از رشته*های مهندسی عمران (کلیه گرایش*ها)٬ مدیریت پروژه وساخت ٬ راه و ساختمان ( کلیه گرایش*ها )٬معماری ٬ نقشه برداری و طراحی محیط ۰ * - ۴ نوسود(۱نفر)
کلاشی(۱نفر)
گهواره(۱نفر)
کلیایی(۱ نفر)


فرم مشخصات شغل
ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۲ اداره کل میراث فرهنگی کارشناس اطلاعات و جهانگردی دارا بودن دانشنامه لیسانس فوق لیسانس یا دکترا در رشته*های تحصیلی باستان شناسی و زبان شناسی همگانی * - ۱ صحنه
۳ اداره کل راه و ترابری مهندس راه و ساختمان دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های مهندسی عمران (کلیه گرایش*ها)٬ مدیریت پروژه و ساخت ٬ راه و ساختمان ( کلیه گرایش*ها) ٬ معماری نقشه برداری و طراحی محیط ۰ * - ۲ ثلاث باباجانی(۱ نفر)
دالاهو( ۱ نفر)
۴ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی دارا بودن دانشنامه لیسانس٬فوق لیسانس یادکتری دررشته تحصیلی شیمی کلیه گرایش*ها، مهندسی شیمی ۰ * - ۱ پاوه ( ۱ نفر)
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۱) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در رشته تحصیلی فیزیک کلیه گرایش*ها * - ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۲) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری دررشته*های تحصیلی صنایع غذایی ولیسانس تغذیه۰ * - ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۳) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در رشته تحصیلی عمران کلیه گرایش*ها * - ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
۵ اداره کل هواشناسی هواشناس دارا بودن دانشنامه لیسانس٬فوق لیسانس یا دکتری دریکی ازرشته*های تحصیلی هواشناسی٬(کلیه گرایش *ها)٬جغرافیای طبیعی٬کامپیوتر( نرم افزار )۰ * - ۱ هرسین (۱ نفر)
فرم مشخصات شغل
ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۶ اداره کل کار و امور اجتماعی کارشناس اشتغال و کاریابی دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته*های تحصیلی علوم اجتماعی با گرایش ( ارتباطات٬برنامه ریزی٬تعاون ورفاه اجتماعی،خدمات اجتماعی٬علوم ارتباطات اجتماعی٬برنامه ریزی رفاه اجتماعی ) ٬ اقتصاد با گرایش ( علوم اقتصادی ٬ اقتصاد نظری ٬ اقتصاد بازرگانی ٬ اقتصاد صنعتی ٬ اقتصاد و برنامه ریزی٬ برنامه ریزی سیستم*های اقتصادی ٬ سیستم*های اقتصاد اجتماعی) ٬ مدیریت باگرایش(دولتی-صنعتی) * - ۳ هرسین – کنگاور و اسلام آباد غرب هرکدام(۱نفر)
بازرس لیسانس ٬ فوق لیسانس یادکتری در یکی ازرشته*های مهندسی صنایع باگرایش (بازرس فنی٬ایمنی صنعتی) ٬ بهداشت حرفه ای٬بهداشت محیط٬ مهندسی ایمنی وبازرس فنی وگرایش (ایمنی وحفاظت)٬ تولید صنعتی و تکنولوژی صنعتی٬ مدیریت صنعتی٬ایمنی و بهداشت صنعتی٬مهندسی ایمنی٬کارشناس حفاظت وبهداشت کار٬ کشاورزی * - ۱ قصرشیرین(۱نفر)
۷ اداره کل فرهنگ و ارشا د اسلامی کارشناس امور هنری دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته*های تحصیلی هنری طراحی٬ نقاشی، عکاسی ٬ ارتباط تصویری( گرافیک) ٬ مجسمه وحجم سازی، کاریکاتورو خوشنویسی ۰ * - ۱ ثلاث باباجانی (۱نفر)
۸ اداره کل بازرسی کارشناس بازرسی و نظارت دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی مهندسی کشاورزی
* - ۱ کرمانشاه (۱نفر)
فرم مشخصات شغل
ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۹ اداره کل مسکن و شهرسازی کارشناس حقوق دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی گروه حقوق * - ۲ جوانرود– روانسر ( هر کدام ۱ نفر)
۱۰ اداره کل گمرکات تحلیل گر سیستم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی مهندسی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزای انفورماتیک – مهندسی سیستم کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم علوم کامپیوتر- مدیریتIT – مهندسی IT * * 1 خسروی (۱ نفر)
۱۱ اداره کل امور مالیاتی کارشناس امور مالیاتی دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی گروه امور مالی و حسابداری مدیریت(دولتی ٬ بازرگانی ٬ صنعتی)٬ اقتصاد نظری٬ بازرگانی و صنعتی * - ۲ پاوه – سنقر وکلیایی (هرکدام ۱ نفر)
۱۲ اداره کل دامپزشکی کارشناس مبارزه با بیماریها دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته تحصیلی دامپزشکی * * ۲ جوانرود (۲ نفر)
۱۳ اداره کل نوسازی مدارس مهندس تأسیسات دارا بودن دانشنامه لیسانس فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته*های تحصیلی مهندسی علمی – کاربردی عمران(شبکه*های آب و فاضلاب)تأسیسات (کلیه گرایش *ها)مهندسی مکانیک(تأسیسات حرارتی و برودتی تأسیسات)۰ * - ۱ کرمانشاه
فرم مشخصات شغل
ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۱۴ اداره کل جهاد کشاورزی کارشناس مستند سازی و متون فنی دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته*های تحصیلی کامپیوتر گرایش نرم افزار – لیسانس الکترونیک * - ۱ کرمانشاه
کارشناس برنامه نویس سیستم دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دررشته ی تحصیلی کامپیوتر گرایش نرم افزار- برنامه نویسی * - ۱ کرمانشاه
کارشناس فرابری داده*ها دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دررشته ی تحصیلی سنجش از دور (GIS) * - 1 کرمانشاه
کارشناس امور اداری دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته *های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ٬ مهندسی صنایع(تجزیه و تحلیل سیستم*ها)٬اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی۰ * - ۱ کرمانشاه
حسابدار دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته *های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ٬ امور مالی و حسابداری و اقتصاد ۰ * - ۱ دالاهو

شرایط عمومی استخدام:


- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی (ثابت) و پیمانی سایر دستگاه*های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند
شرایط اختصاصی استخدام:
- داشتن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۵ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک می باشد ۰
- تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه*های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- الف) داوطلبانی که در جبهه*های حق علیه باطل(از تاریخ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه*های نبرد حق علیه باطل۰
- ب) افراد خانواده معظم شهدا،آزادگان، مفقودالاثرها ،جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل : همسر، فرزندان ،پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال ۰
- ج) فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( ۵۰ % و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند۰
- د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه*های دولتی از تاریخ ۲۲/۱/۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به مدت خدمت غیر رسمی آن*ها۰
مدارک مورد نیاز :
- تکمیل برگ درخواست شغل از طریق سایت الکترونیکی به آدرس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۰
- تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه آخر) ۰
- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران) تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ آخرین روز مهلت ارسال مدارک باشد۰
- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمون*های تخصصی و آزمون عملی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)۰
- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید ، تمام رخ ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر رو برگ ثبت نام الصاق شود)۰
- مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی و حسب مورد از مراجع ذیربط ۰
- مدارک دال بر بومی بودن۰
نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:
- نحوه ارسال مدارک متعاقبا از طریق سایت الکترونیکی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری به آدرس صدرالذکر اعلام خواهد گردید۰
عدم ارائه مدارک در موعد مقرر مبنی بر انصراف فرد پذیرفته شده از استخدام می باشد۰ (ملاک تاریخ مدارک رسید پستی می باشد)
- مهلت ثبت نام از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۰ لغایت ۲۵/۳/۱۳۹۰ به مدت ۱۴ روز می باشد۰
زمان و محل توزیع کارت :
- کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ و ۲۸/۴/۱۳۹۰ از طریق پایگاه اینترنتی استانداری کرمانشاه به آدرس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] توزیع می گرد۰ زمان و محل برگزاری آزمون همزمان با توزیع کارت اعلام می گردد۰
نتایج اولیه آزمون پس از تأیید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه ( حدودا دو ماه پس از انجام آزمون ) از طریق آدرس اینترنتی فوق الذکر اعلام می گردد۰
مواد آزمون عبارتند از :
- الف) آزمون توانمندی*های عمومی شامل ۱ – زبان و ادبیات فارسی ۲ – زبان انگلیسی عمومی ۳ – ریاضی و آمار مقدماتی ۴ – فن آوری اطلاعات ۵ – معارف اسلامی ۶ – اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد (۱۰۰) سئوال ۴ گزینه ای طراحی خواهد شد۰
تبصره : اقلیت*های دینی از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود۰
- ب) آزمون تخصصی شامل سؤالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد۰
تذکرات :
۱ – صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد۰
تبصره : داوطلب بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی*های زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد۰
ب ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشند۰
ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) با محل جغرافیایی مورد تقاضا ی استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند۰
توجه : داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند۰
۲ – ایثارگران شامل جانبازان آزادگان و رزمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه*های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان می باشد که در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از الویت قانونی برخوردار خواهند بود۰
۱/۲ – از کل مجوز استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز (۵۰درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان ،آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد ، ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد ۰ فرزندان معظم شاهد و جانباز ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند۰ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد الشرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد۰
۲/۲ – استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجدالشرایط صورت خواهد پذیرفت۰
۳/۲ – ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند۰
۳ – معلولین عادی بومی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود۰
۴ – انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی (۶۰ در صد کل نمره آزمون) را کسب کرده اند و به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد۰
۵ – کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی*های عمومی صرفا به منزله تأیید صلاحیه عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات تخصصی و با رعایت الویت*های مقرر صورت می پذیرد۰
۶ – کارکنان غیر رسمی بومی دستگاه*های اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهای بومی شرکتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲) درصد و حداکثر (۲۰) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد۰
۷ – اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی بومی و نیروهای شرکتی بومی دستگاه اجرایی استخدام کننده در آگهی داوطلبان بومی و شاغلین غیر رسمی بومی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود۰
۸ – به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل(به استثنای دارندگان مارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه*ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند)ترتیب اثر داده نخواهد شد۰
۹ – مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد۰
۱۰ – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد۰
۱۱ – انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت
فرم ثبت نام
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]