استفاده از سهميه شاهد و رزمندگان برای كنكوری ها فقط یک بار


داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال 1376 به بعد، يك بار در رشته*هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه*هاي مذكور نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته*هاي دوره روزانه دانشگاه*ها و مؤسسات آموزش عالي شده*اند، مي*توانند اين رشته*ها را انتخاب كنند. داوطلبان واجد شرايط محدوديتي از نظر تعداد (حداكثر 100 انتخاب)، مقطع و درج اولويت كدرشته*هاي مورد علاقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.

پذيرفته*شدگان دوره*هاي روزانه آزمون سراسري سال 1389 (اعم از رشته*هاي متمركز يا نيمه متمركز) خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت*نام كرده يا نكرده باشند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل حق ثبت*نام و شركت در آزمون سراسري سال جاري (آزمون سراسري سال 1390 ) را نداشته*اند. بديهي است در صورت شركت در آزمون سال جاري برابر مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

تغيير رشته يا انتقال پذيرفته*شدگان آزمون سراسري به ويژه در دوره روزانه با توجه به آئين*نامه*ها و مقررات موجود و نيز به دليل محدوديت*هايي كه براي دانشگاه*ها و مؤسسات آموزش عالي وجود دارد، بسيار مشكل است. لذا داوطلبان بايد در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت لازم را داشته باشند. ضمناً پذيرفته*شدگان در صورت درخواست تغيير رشته يا انتقال يا هر دو به صورت توأم، بايد از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئين*نامه آموزشي اقدام كنند.

پذيرفته*شدن در هر يك از رشته*هاي تحصيلي دوره روزانه (اعم از متمركز يا نيمه متمركز)، به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي مي*شود.

داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال 1368 به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال 1376 به بعد، يك بار در رشته*هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي*شوند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده يا در رشته قبولي ثبت*نام كرده يا نكرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه*هاي مذكور نخواهند بود.