المانهاي مرزي نامحدود و كاربرد آنها در تحليل ديناميکي خطوط راه آهن

ذاكري جبارعلي*,قرباني ويدا

* دانشكده مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايران ، تهران، ايرانسازه روسازي راه آهن، سازه اي است با طول نامحدود كه مدل سازي آن همواره با قبول فرضياتي براي شرايط مرزي صورت مي گيرد. عملا روشهاي مختلفي براي مدلسازي، تشكيل معادلات حركت و تحليل ديناميكي اين روسازيها وجود دارد. يكي از اين روشها، مدلسازي روسازي به وسيله المانهاي محدود است. اغلب در چنين مدلي، طول محدودي از آن مدلسازي شده و شرايط مرزي تعريف شده اعمال مي شوند. انتخاب شرايط مرزي، اثراتي بر روي پاسخهاي ديناميكي تحميل مي كند و براي كاهش چنين اثراتي معمولا طول خط آهن را تا حدي انتخاب مي كنند كه پاسخهاي ديناميكي اجزا خط آهن (شتاب، تغيير مكان و سرعت ارتعاشي) در نقاط انتهايي تقريبا صفر باشد. به اين ترتيب افزايش طول باعث افزايش تعداد درجات آزادي معادلات، حجم داده ها و طولاني شدن تحليل مي شود. به همين منظور، در اين مقاله تركيبي از المانهاي محدود و المانهاي نامحدود (دو المان انتهايي) براي مدلسازي خط آهن پيشنهاد شده است.
همچنين ماتريسهاي جرم، ميرايي و سختي يك المان نامحدود كه بر روي بستر ويسكوالاستيك قرار دارد، با استفاده از توابع شكل انتخابي محاسبه شده است. به اين ترتيب با استفاده از دو المان نيمه محدود در طرفين مدل خط آهن به صورت تير بر روي بستر ارتجاعي، امكان حذف اثرات شرايط مرزي فراهم مي شود.

كليد واژه: روسازي راه آهن، ديناميك خط آهن، المانهاي نامحدود، شرايط مرزي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]