فاضلابهای صنعتی
فاضلابهای صنعتی "فاضلابهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می شوند و نسبت به نوع صنایع"ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و و قتی وارد دریا ها می شوند باعث آلودگی آب ومرگ آبزیان می گردند.
مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی
بسته به نوع کارخانه ها و محصول تولید آنها" ترکیبات شیمیایی و در صد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است.
اما از مهمترین این ترکیبات می توان به : آسنیک سرب کا دمیم و جیوه اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ پلاستیک مواد دفع آفات نباتی اسخراج معادن وارد آبهای جاری جاری و محیط زیست می شود .
از مهمترین فجایع آلودگی با جیوه به فاجعه آلودگی آب رو دخانه میناماتا در ژاپن با ترکیبات ارگان ومرکوریک که به عنوان کاتالیزور در کارخانه پلاستیک سازی استفاده می شود می توان اشاره کرد که طی آن مردم اطرف رو دخانه به مرض اسرار آمیزی مبتلا شدند که ناشی از وجود جیوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص الخلقه و فوت تعدادی از مردم ونتیجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود.
فاضلابهای کشاورزی
در این فاضلابها سموم کشاورزی مانند هیدرو کربنهای هالوژنهDDT آلودین ترکیبات فسفر دار نظیر پاراتیون وجود دارد .
مخصوصا ترکیبات ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند.وهنگاهی که توام با کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشا ورزی هدایت شوند باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطر ناک می شوند.
فاضلابهای شهری
این فاضلابهای از مصرف خانگی آب حاصل می شود. در این پسابها انواع موجودات ریز میکربها و ویروس ها و چند نوع مواد شیمیایی معین و جود دارد که عمده ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می باشد . این فاضلابها باید از مسیر های سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد و نمو میکربهاست از کلر استفاده می شود.