بتن ریزی در هوای گرم ناشی از ترکیبی از شرایط ذیل می باشد که در زمان بتن ریزی پیش می آید:
  1. دمای بالای هوای محیط
  2. دمای بالای بتن
  3. رطوبت نسبی پائین محیط
  4. جریان باد
  5. تابش نور خورشید

بتن ریزی در هوای گرم چه مشکلاتی در پی دارد؟

  • کاهش سریع روانی بتن که نیاز به افزودن آب به بتن را در محل بتن ریزی افزایش می دهد. افزودن آب به بتن مشکل نوسانات مقاومتی در بتن را به همراه دارد.
  • افزایش سرعت گیرش: افزایش دما باعث افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان شده و سرعت گیرش سیمان را افزایش می دهد. اشکال در تراکم بتن، ماله کشی و تشکیل درزهای سرد ناشی از این افزایش سرعت گیرش می باشد.
  • افزایش ترکهای ناشی از انقباض در بتن: مشاهدات حاکی از اینست که ترکهای ناشی از انقباض در بتن ریزی در هوای گرم شدید می باشد. این مسئله به این دلیل می باشد که سرعت واکنش بتن در هوای گرم زیاد شده و اعماق بتن نسبت به سطح آن گرادیان دمایی زیادی را تجربه می کند و این تفاوت دمائی باعث ایجاد ترک می شود.
  • مشکل کنترل هوای بتن: هوای زیاد در بتن باعث کاهش مقاومت بتن شده و کمبود هوا باعث کاهش دوام بتن در برابر سیکل ذوب و انجماد می شود. تنظیم میزان هوای بتن در هوای گرم کار مشکلی می باشد.
  • تشکیل درز سرد: با افزایش سرعت گیرش بتن، فاصله زمانی بین دو بچ بتن ریزی باعث می شود که بتن قدیم به حدی از گیرش رسیده باشد که دیگر قادر به ادامه واکنش با بتن جدید نخواهد بود. این مسئله باعث می شود که مرز بین دو بتن با یک درز که به درز سرد معروف می باشد جدا شود که عامل نفوذپذیری بتن و نهایتا کاهش دوام بتن می شود.