بررسي تجربي و تحليلي كنترل ترک طولي در تراورس بتني پيش تنيده

رضايي فريدون*,رزاقي سيامك,شيري محمدرضا

* دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايراندر شبكه راه آهن ايران، تراورس بتني پيش تنيده به علت مقاومت بيشتر و ساير مزاياي آن در برابر انواع ديگر تراورس ها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از عيوب مشاهده شده در اين نوع تراورس ها، ايجاد ترك طولي قبل و در هنگام بهره برداري است كه معمولا در رويه تراورس از محل رولپلاكها شروع و به سمت ناحيه وسط و كناره تراورس امتداد مي يابد. اين تركها مي تواند به علت فشار اضافي درون رولپلاكهاي تراورس، ناشي از يخ زدگي آب درون رولپلاك، وجود ذرات ريز سنگدانه در هنگام بستن پيچ رولپلاك، اعوجاج و استاندارد نبودن پيچ و يا رولپلاك و يا عواملي از اين قبيل به وجود آيد. در اين مقاله، تاثيرات عوامل مذكور توسط فشار سيلندري در محل سوراخ رولپلاكها تقريب و مدلسازي شدند. مطالعات عددي با كمينه تغييرات در هندسه تراورس بتني پيش تنيده منوبلوک B70 و با مدل سازي سوراخ محل رولپلاک ها و آرماتورهاي پيش تنيدگي انجام پذيرفت و رابطه ما بين فشار اضافي ناخواسته داخل رولپلاكها و بتن مورد بررسي قرار گرفت. با اعمال فشار سيلندري در محل رولپلاكها و افزايش آن تا مرحله گسيختگي بتن، تاثير اين فشار در محل رولپلاک ها به صورت تحليلي و تجربي با انجام آزمايش تجربي كتراك بررسي شد.
نتايج نشان مي دهند فشار هاي ناخواسته درون رولپلاكها، باعث افزايش تنش کششي عرضي و وقوع ترک مي شود. در مرحله بعد و با توجه به مسير تركها، با قرار دادن آرماتورهاي تقويتي عرضي، تنش هاي كششي عرضي در تراورس تقويت نشده با تراورس تقويت شده مقايسه شد. نتايج نشان مي دهند که استفاده از آرماتور معمولي عرضي مي تواند راهكاري براي كنترل تركها و كاهش تنش هاي كششي در اطراف سوراخ رولپلاكها باشد.

كليد واژه: تراورس بتني، مدل سازي، آزمايش تجربي، پيش تنيدگي، فشار سيلندري

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]