بررسي گسترش و تخمين مقدار نفت در آبهاي زيرزميني پالايشگاه آبادان

شادي زاده سيدرضا,زويداويان پور منصور*

* دانشكده مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادانآگاهي از گسترش و تخمين مواد نفتي نشت شده در پالايشگاهها، از مهم ترين اطلاعاتي است که در مطالعات زيست محيطي به منظور مقابله با آلودگي هاي محيط هاي آبي و خاکي بايد در دسترس محققان باشد. به دليل نشت مواد نفتي و فرآورده هاي آن از لوله ها و مخازن رو زميني پالايشگاه آبادان در طول جنگ تحميلي و فرسودگي سيستم هاي ذخيره، انتقال و پالايش نفت به دليل قدمت اين واحد و همچنين واقع شدن بين دو رودخانه مهم که آب شهري، صنعتي و کشاورزي منطقه را تامين مي نمايد، بررسي و انجام مطالعات در راستاي شناسايي گسترش و مقدار آلودگي نفتي در آبهاي زيرزميني ضروري به نظر مي رسد. در اين پروژه، موقعيت سنجي حفر 20 چاه آبي مشاهده اي از نظر نشت مواد نفتي در زمان جنگ و بعد از آن انجام گرديد. طي دوره يک ساله، گسترش و ضخامت نفت شناور بر روي آبهاي زيرزميني پالايشگاه، اندازه گيري شد. با استفاده از اطلاعات تراز آبهاي زيرزميني، مدل حرکت آبهاي زيرزميني نيز در پالايشگاه آبادان طراحي گرديد. مواد نفتي فقط در دو حلقه چاه که ناشي از فعاليتهاي اخير پالايشگاه بوده اند مشاهده گرديد. نتايج نشان داد که اغلب مواد نفتي پخش شده در زمان جنگ و بعد از آن جذب رس موجود در لايه هاي زيرسطحي شده اند.

كليد واژه: محيط زيست، آلودگي آب، آبهاي زيرزميني، پالايشگاه آبادان

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]