نویسنده:
دکتر گلرخ دانشگر مقدم

در این راستا گام های آغازین آموزش در فراگیری طراحی معمارانه در تربیت طراح اهمیتی بسزا دارد . این پژوهش در جهت کاوش چگونگی طرح مسأله طراحی و متغیرهای موثربر فهم کافی از مسأله و درونی شدن آن به جهت تسهیل آغازمسأله گشایی به توسط طراحان مبتدی انجام گرفته است. در این پژوهش مؤلفه ها و متغیرهای ویژه ای همچون توضیح برنامه توسط معلم، مشاهده و جستار نمونه ها، کرکسیون های دیگر دانشجویان، تعامل های دانشجویی، درگیری مستقیم و آغشته شدن با دغدغه مسأله طراحی ... در امر فهم مسأله طراحی شناسایی شده و وزن هریک سنجش می شود. نتایج این پژوهش چگونگی مواجهه طراح مبتدی با مسأله طراحی و مؤلفه های مؤثر بر فهم کافی از آن را مشخص کرده و نتایج می تواند راهبردهایی مؤثر به جهت تشخیص و سوگیری معلمان طراحی در امر آموزش طراحی و تسهیل درونی شدن مسأله طراحی نزد طراح مبتدی ارائه کند.


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]