بهينه سازي حذف بيولوژيکي فاضلابهاي حاوي گازوئيل شناور بر روي سطح آب به روش تاگوچي

طلايي اميررضا*,طلايي محمدرضا,جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله

* گروه مهندسي عمران و محيط زيست، موسسه آموزش عالي جامي دليجاندر اين مطالعه دو باکتري که توانايي تجزيه گازوئيل شناور بر روي سطح آب را داشتند، از گازوئيل عرضه شده در يک پمپ بنزين در شهر اصفهان جداسازي گرديد. در بخشي از اين مطالعه، باکتري هاي جدا شده که A1 و A2 ناميده شدند، براي بررسي تواناي شان در تجزيه گازوئيل، در دو حالت کشت مخلوط و خالص به کار گرفته شدند. بررسي ها نشان داد که در هر دو حالت، باکتري ها قادر به حذف گازوئيل بوده و توانايي آنها در حذف گازوئيل در هر دو حالت کشت خالص و مخلوط تقريبا يکسان است. باکتري A1 براي بررسي هاي بيشتر مورد آزمايش هاي مختلفي به منظور شناسايي قرار گرفت و مشخص شد اين باکتري سودوموناس آئروژنوزا مي باشد. شاخص امولسيون سازي باکتري ها هم در اين مطالعه به کمک آزمون E24 بررسي گرديد و مشخص نمود باکتري هاي خالص سازي شده تا حدي توانايي توليد بيوسورفکتانت را دارا مي باشند. شاخص امولسيون سازي A1 و A2 به ترتيب 23 درصد و 21 درصد بود. در نهايت براي افزايش کارايي باکتري ها به کمک روش تاگوچي شرايط بهينه رشد مشخص گرديد. در فرآيند بهينه سازي رشد، چهار پارامتر pH، غلظت منبع نيتروژن، غلظت گازوئيل و شوري موجود در محيط در نظر گرفته شد و بهترين ميزان هر يک از آنها به ترتيب 8، 0.55 گرم در ليتر، 2 درصد و 8 درصد تعيين شد.

كليد واژه: گازوئيل شناور، تجزيه بيولوژيک، تاگوچي، طراحي آزمايش ها، شرايط بهينه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]