تاثير شدت جريان الکتريکي پاشش پلاسمايي بر خواص پوشش کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت– نيوبيوم و رفتار خوردگي زيرلايه فولاد زنگ نزن L316

زمرديان امير*,فتحي محمدحسين,عنايتي محمدحسين,محمدي زهراني احسان

* دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان



بيو مواد فلزي طي سالها براي درمان بيماري هاي استخوان و مفاصل استفاده شده است. فولاد زنگ نزن 316 ال به خاطر قيمت ارزان تر مورد توجه بوده ولي مقاومت به خوردگي کمتر آن سبب ظهور مشکلاتي در بدن شده است. در پ*ژوهش حاضر، تلاش شده که با طراحي و ايجاد پوشش نوين کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت- نيوبيوم و بررسي تاثير شدت جريان هاي متفاوت الکتريکي پاشش، بر روي خواص پوشش و رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن، ايده ال ترين شرايط پاشش پلاسمايي جهت بهبود مورفولوژي پوشش و خواص خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال به دست آيد. پوشش کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت- نيوبيوم با تکنيک پاشش پلاسمايي با استفاده از شدت جريان هاي متفاوت الکتريکي پاشش تهيه شد. به منظور حذف فازهاي نامطلوب و افزايش بلورينگي پوشش ايجاد شده در شرايط پاشش بهينه، از عمليات حرارتي در دو اتمسفر گاز آرگون و محيط مرطوب استفاده شد. مشخصه يابي و ارزيابي پوشش با روش پراش پرتو ايکس و ميکروسکوپ الکتروني روبشي بعمل آمد. رفتار خوردگي نمونه هاي بدون پوشش و نمونه هاي پوشش داده شده در شدت جريان الکتريکي متفاوت با اجراي آزمون هاي الکتروشيميايي در دماي 37 درجه سانتيگراد و در محلول رينگر مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که شدت جريان بهينه پاشش الکتريکي پوشش نوين هيدروکسي آپاتيت- نيوبيوم 600 آمپر مي باشد به گونه اي که در اين شدت جريان چگالي جريان خوردگي فولاد زنگ نزن به nA/Cm2 120 کاهش پيدا کرد و مورفولو*ژي سطح فاقد ميکرو ترک و حفره بود. علاوه بر اين نتايج عمليات حرارتي در دماي 600 درجه سانتيگراد و در محيط مرطوب حاکي ازحذف فاز تري کلسيم فسفات در پوشش ايجاد شده در اين شدت جريان مي باشد.

كليد واژه: پوشش هيدروکسي آپانيت- نيوبيوم، پلاسماي اسپري، عمليات حرارتي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]