تاثير مقادير کروم و کربن بر ريزساختار و مقاومت به سايش آلياژ روكش سخت پايه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روي فولاد ساده كربني ايجاد شده با فرآيند جوشکاري GTAW

ثابت حامد*,خيرانديش شهرام,ميردامادي شمس الدين,گودرزي مسعود

* دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهراندر اين پژوهش، آلياژهايي متفاوت با مقدار ثابت نسبت Cr/C=6، ولي مقادير غلظت متفاوت كروم و كربن به روش جوشكاريGTAW روي فولاد ساده كربني AISI 1010ايجاد گرديد. نتايج آزمون پراش پرتو X و متالوگرافي نوري و الكتروني مشخص كرد كه ريزساختار نمونه ها متشكل از آستنيت و كاربيد هستند. افزون بر اين، مشخص شد كه با افزايش كربن و كروم محتوي لايه هاي سخت، درصد حجمي كاربيدهاي افرايش، درصد حجمي آستنيت كاهش و سختي سطحي افزايش مي يابد. هم چنين، نتايج آزمون سايش مشخص نمود كه با افزايش مقدار كروم و كربن در آلياژهاي هيپويوتكتيكي مقاومت به سايش افزايش مي يابد. بررسي SEM سطوح ساييده شده نمونه ها مشخص نمود كه ساز و كار سايش در نمونه هاي هيپويوتكتيكي از نوع شخم زني در نمونه يوتكتيكي از نوع كندگي و در نمونه هايپريوتكتيكي از نوع ترك خوردن است.

كليد واژه: Fe-Cr-C و Cr/C=6، تركيب شيميايي، ريزساختار، مقاومت به سايش[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]