تاريخچه کتابت

* پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهرانمقاله حاضر به بررسي نحوه برقراري ارتباط انسانهاي اوليه و انتقال خواسته ها و انديشه ها مي پردازد. سپس فرهنگ هاي ارتباط و انتقال اطلاعات مطرح مي گردد و به ابزار ذخيره اطلاعات و نحوه دسترسي به اطلاعات مي پردازد.

كليد واژه: کتابت، انتقال اطلاعات، ذخيره اطلاعات، اطلاعات[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]