تاريخ نتایج دكترای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد از اعلام اسامي واجدين شرايط دعوت به
مصاحبه دكتراي دانشگاه آزاد تا هفته اول شهريورماه خبر داد.

تاريخ انتشار اسامي واجدين شرايط مصاحبه دكترای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


دکترعبدالله سجادي جاغرق رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد در گفت*وگو با فارس با بيان
اينكه اسامي واجدين شرايط دعوت به مصاحبه دكتراي دانشگاه آزاد تا هفته اول شهريور ماه
اعلام مي*شود، گفت: 4 هزار و 500 نفر براي مصاحبه دكتراي دانشگاه آزاد معرفي مي*شوند.
وي با بيان اينكه دانشگاه آزاد امسال در 173 رشته دانشجوي دكترا پذيرش مي*كند، گفت: از
4 هزار و 500 داوطلبي كه براي مصاحبه دكتراي دانشگاه آزاد دعوت مي*شوند، امسال 2 هزار و
400 داوطلب پذيرش مي*شوند.
رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به آمار متفاوت داوطلباني كه در رشته*هاي دكتراي
تخصصي دانشگاه آزاد پذيرش مي*شوند، گفت: به طور متوسط در هر رشته 4 دانشجو در دوره*
دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد پذيرش مي*شوند.