تحليل پايداري سه بعدي شيرواني ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي

عسكري فرج اله*,فرزانه اورنگ,فاضلي نيا مسعود

* پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهدر اين مقاله بر مبناي روش تحليل حدي مرز بالا به بررسي سه بعدي پايداري شيرواني ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي پرداخته شده است. براي سطح زيرين مكانيسم گسيختگي از يك رويه اسپيرال لگاريتمي استفاده شده است. سطوح جانبي مكانيسم گسيختگي با حل يك معادله ديفرانسيل غيرخطي به دست مي آيد كه يك جواب ممكن اين معادله در اين بررسي استفاده شده است. در اين تحقيق الگوريتمي تهيه شده است كه با استفاده از آن مي توان كمترين ضريب اطمينان پايداري شيرواني ها را محاسبه كرد. همچنين در اين الگوريتم امكان محاسبه كوچك ترين مقدار بارحدي پي ها با بار خارج از مركز كه روي شيرواني ها واقع شده اند گنجانده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق به صورت نمودارهاي بدون بعد ارايه شده كه با استفاده از آنها مي توان ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع روي شيرواني هاي خاكي را در شرايط مختلف هندسه مساله و خصوصيات خاك تعيين نمود.

كليد واژه: پي هاي سطحي، تحليل حدي مرز بالا، شيرواني هاي خاکي، تحليل سه بعدي، مکانيسم گسيختگي چرخشي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]