تصوير باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکيد بر سوره الرحمن

در بينش اسلامي توجه به چگونگي جهان پسين در دامنه وسيعي از منابع، از متون اوليه آن تا منابع عرفاني و احاديث و ادعيه توجه خاص دارد. يکي از موضوعات، روايت معاد و بهشت است که در جابجايي قرآن از آن نام برده شده است. سوره الرحمن در اين بين، به علت توصيفات بديع از باغ ابدي بهشت، جايگاه ويژه اي يافته است.
در اين مقاله، ابتدا با مطالعه پيشينه عناصر اصلي باغ اسلامي مانند درخت، آب و... در تمدن هاي گذشته به اسطوره شناسي اين عناصر به مثابه عناصري در ارتباط با امري قدسي، پرداخته مي شود. پس از آن با مطالعه بر روي ديدگاه حکمت اسلامي در مورد عناصر مذکور در قرآن و نمونه هاي باغ اسلامي، سعي شد تا به مفهوم حکمي بهشت نزديک شده و سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ويژه به سوره الرحمن، تفاسير مربوط به اين سوره مورد مطالعه قرار گرفت.
از کليت مطالب مي توان به اين جمع بندي رسيد که تصوير باغ در سوره الرحمن بر اصول و عناصر منظري خاص تکيه دارد. توصيفات قرآني از اين عناصر، چگونگي ارتباط آن با هم و حکمتي که در لواي آن وجود دارد، شکل خاصي از باغ را ترسيم مي کند که نمونه آن را مي توان در باغات اسلامي تا به امروز ديد.

كليد واژه: سوره الرحمن، باغ، بهشت، عناصر منظر[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]