تغذيه گرايي مخازن سدها: مدل سازي دوبعدي مخزن کرخه

افشار عباس,سعادت پور مطهره*

* دانشگاه علم و صنعت ايران، گروه برنامه ريزي منابع آب و محيط زيست، دفتر فني شركت مديريت منابع آب ايرانهدف از اين مطالعه، توسعه مدلي براي مخزن سد کرخه به منظور 1) شبيه‎سازي دما و پارامترهاي کيفي، 2) کمک در توسعه مدلي براي درک بهتري از دما و پارامترهاي کيفي در عمق مخزن و فرآيندهاي موثر بر آن و 3) آناليز حساسيت رفتار سيستم به ضرايب انتخاب شده در کاليبراسيون مدل و نيز تغيير در بار آلاينده‎هاي ورودي به سيستم بود. مدل دوبعدي CE-QUAL-W2 به منظور شبيه سازي هيدروديناميکي دما و پارامترهاي کيفي در مخزن، در سالهاي 1384 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. داده هاي ورودي به سيستم شامل هندسه مخزن، شرايط آب و هوايي، شدت جريان ورودي، دما و غلظت پارامترهاي کيفي جريان ورودي به مخزن مي باشد. پارامترها و ضرايب انتخاب شده در کاليبراسيون مدل، شامل پارامترهاي موثر بر دما، غلظت ارتوفسفات، آمونيوم، نيترات، کلروفيل آ و اکسيژن محلول بود. از ساير پارامترهاي شبيه سازي شده مي توان به مواد آلي محلول معلق، جامدات معلق، جامدات محلول،CBOD و pH اشاره کرد. کاليبراسيون و صحت‎سنجي مدل بر اساس پروفيل هاي قائم دما و غلظت پارامترهاي کيفي در چهار مقطع مخزن صورت پذيرفت. کاليبراسيون مدل در دوره ارديبهشت تا آذر 1384 و تاييد آن در طي دي ماه 1384 تا تير 1385 انجام گرديد. نتايج، نشان دهنده همخواني نسبتا مناسب نتايج حاصل از مدل سازي و داده‎هاي مشاهداتي هستند. پس از ترسيم تصوير کلي از شرايط تغذيه‎گرايي مخزن، آناليز حساسيت به پارامترهاي موثر در کاليبراسيون دما و کيفيت آب و همچنين نقش تغيير در بار آلاينده‎هاي ورودي به سيستم در پيش‎بيني رفتار سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اهميت بار فسفر در کنترل روند تغذيه‎گرايي در مخزن کرخه بود.

كليد واژه: آناليز حساسيت، تغذيه گرايي، شبيه سازي کيفي، مخزن کرخه، مدل CE-QUAL-W2[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]