حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي به وسيله ضايعات روده گوسفند

زوارموسوي سيدحسن*,ارجمندي آزاده

* گروه شيمي، دانشكده علوم، دانشگاه سمنانحذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي يكي از مباحث مهم زيست محيطي است. در اين مطالعه، روده خشك شده گوسفند به عنوان يك جاذب مناسب و ارزان قيمت به منظور تصفيه و حذف يون هاي سرب، مس و آهن از محلول آبي و پسابهاي صنعتي به كار گرفته شد. براي تعيين فاکتورهاي موثر در جذب از سيستم ناپيوسته استفاده شد. همچنين اثر پارامترهاي مختلف مانند زمان،pH ، مقدار جاذب و غلظت اوليه فلزات سنگين بر ميزان جذب بررسي گرديد. مدت زمان لازم براي جذب، دو ساعت بود. بيشترين مقدار جذب در محدودهpH بين 4 تا 8 انجام گرفت. ظرفيت جاذب مورد مطالعه براي هر يك از يون هاي مس، آهن و سرب به ترتيب 9.76، 11.19 و 3.01 ميلي مول به ازاي هر گرم جاذب بود. همچنين روابط مربوط به ايزوترم لانگمير و فروندليچ براي جاذب مورد مطالعه، اندازه گيري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ايزوترم لانگمير براي توصيف فرايند جذب مناسب تر بوده و مطابقت بيشتري با داده هاي تجربي دارد.

كليد واژه: فلزات سنگين، حذف، ضايعات روده گوسفند، پساب صنعتي، ايزوترم جذب

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]