حل مساله گروه بندي واگن ها در راه آهن باري با استفاده از الگوريتم شبيه سازي حرارتي

يقيني مسعود*,پورسيدآقايي محسن,نجاري بهنام

* دانشکده مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايرانهدف از اين مقاله، ارايه روشي براي حل يکي از مسايل پيش روي کارشناسان در حوزه حمل و نقل ريلي يعني مساله گروه بندي واگن ها در راه آهن باري است. مساله گروه بندي واگن ها يکي از مسايل مهم مطرح شده در حوزه راه آهن باري است، به طوري که با حل آن مي توان تا حدود زيادي هزينه هاي عملياتي راه آهن را كاهش داد و در زمان رسيدن کالاها به مقصد صرفه جويي کرد. حل اين مساله با استفاده از نرم افزارهاي تجاري، به دليل بزرگي ابعاد آن براي راه آهن هاي بزرگ دنيا تقريبا غير ممکن است.
در اين مقاله، پس از بررسي مساله گروه بندي واگن ها و ارايه مدل رياضي براي مساله، روشي براي حل اين مساله با استفاده از الگوريتم شبيه سازي حرارتي ارايه مي شود که قادر است مسايل بزرگ را در زمان معقولي حل کند. براي نشان دادن كارآيي الگوريتم، تعدادي مساله نمونه که به صورت تصادفي توليد شده اند، با استفاده از الگوريتم شبيه سازي حرارتي پيشنهادي و نرم افزار CPLEX حل شده اند و نتايج آن گزارش شده است. ابتدا براي نشان دادن اعتبار الگوريتم، تعدادي مساله نمونه با ابعاد کوچک با هر دو روش حل دقيق و الگوريتم پيشنهادي حل شده و نتايج با يكديگر مقايسه گرديدند. همچنين براي نشان دادن كارآيي الگوريتم تعدادي مساله نمونه با ابعاد بزرگ تر تهيه شده است و نتايج حل آنها با استفاده از هر دو روش از جهت زمان حل و دقت جواب ها مقايسه شده است.

كليد واژه: گروه بندي واگن ها، راه آهن باري، شبيه سازي حرارتي، بهينه سازي، کوتاه ترين مسير k ام[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]