دانشجويان سال اولی دانشگاه شريف قربانی سوءاستفاده 100 ميليون تومانی

[JUSTIFY]بيش از 40 نفر از دانشجويان خوابگاه* نشين ورودي سال 89 دانشگاه شریف طعمه اعضاي شركت*هاي هرمي شده*اند و از اين دانشجويان بيش از صدميليون تومان، براي عضويت در شركت*هاي هرمي وجه نقد دريافت شده است. اين اتفاق در حالي در يكي از بهترين دانشگاه*هاي كشور رخ داده است كه اعضاي این شرکت*هاي هرمی از دانشجويانی بوده*اند كه از سوي دانشگاه شريف به*عنوان پشتيبان دانشجويان جديد*الورود فعاليت مي*كردند و مبلغ زيادي در حدود دوميليون تومان از هر دانشجو دريافت كرده*اند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]از این رو معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در گفت*وگو با خبرنگار «شرق» ضمن تاييد اين خبر، از بررسي دقيق و پيگيري مستمر مسوولان دانشگاه براي شناسايي متهمان و بازگشت حق مالباختگان خبر داد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]همچنين منابع دانشجويي در دانشگاه شريف خبر داده*اند افرادي كه اقدام به جذب دانشجويان خوابگاه*نشين سال اولي اين دانشگاه كردند، از جمله اعضاي يكي از تشكل*هاي قانوني اين دانشگاه بودند كه با شرعي و قانوني جلوه دادن اين فعاليت*ها، دانشجويان را پس از جلسات متعدد و اصرارهاي فراوان، جذب فعاليت*هاي غيرقانوني خود كردند و با توجه به پشتيبان بودن توانستند اهداف خود را در ميان دانشجويان جديد*الورود عملي كنند، طرحی كه در آن دانشجويان سال*بالایی مسوول راهنمايي و پشتيباني از دانشجويان ورودي جديد مي*شوند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]يكي از دانشجويان مالباخته در اين دانشگاه با اشاره به جزييات فعاليت اعضاي اين شركت هرمي در دانشگاه شريف به شرق مي*گويد: با ورود به دانشگاه شريف و استقرار در يكي از خوابگاه*هاي اين دانشگاه، پشتيبان*هايي از سوي دانشگاه براي ما در نظر گرفته شد كه آنها ما را در برخي از فعاليت*هاي درسي و ساير فعاليت*ها كمك و همياري كنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]در اين ميان تعدادي از اين پشتيبان*ها پس از گذشت ترم اول تحصيلي، ما را تشويق به همكاري با آنها براي فعاليت*هاي فرهنگي كردند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]به گفته اين دانشجو، آنها عنوان مي*كردند اين فعاليت*ها براي دانشجويان سود*آوري اقتصادي خواهد داشت و با مشاركت در اجراي اين طرح خواهند توانست سالانه در حدود 10ميليون تومان سود دريافت كنند. او با اشاره به اينكه اعضاي اين شركت هرمي سعي در قانوني و شرعي جلوه دادن فعاليت*هاي خود داشتند، مي*افزايد: ابتدا دانشجويان زيادي با درخواست آنها مخالفت كردند اما اصرار بيش از حد آنها به*گونه*اي بود كه از خردادماه امسال تا پايان تابستان به*طور مرتب با دانشجويان ارتباط برقرار مي*كردند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اصرار آنها و قول*هايي كه به دانشجويان براي سودآوري ميزان مشاركت آنها دادند، تعدادي از دانشجويان را جذب آنها كرد و ما هم وقتي ديديم برخي از هم*خوابگاهي*ها با آنها مشاركت كردند پس از اصرارها و جلسه*هاي متعدد جذب اين گروه شديم. اين دانشجوي مالباخته با اشاره به ميزان پول دريافتي از هر دانشجو براي مشاركت در فعاليت*هاي اقتصادي عنوان كرد: به*طور ميانگين از هر دانشجو حداقل يك ميليون و 600هزار تومان و حداكثر تا سه ميليون تومان وجه دريافت كردند و قول دادند كه ميزان مشاركت براي دانشجويان سودآوري دارد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اگرچه مسوولان دانشگاه صنعتي شريف سعي در مسكوت ماندن اين اتفاق در دانشگاه شريف دارند اما محمود بهمن*آبادي، معاون دانشجويي اين دانشگاه از بررسي دقيق اين اتفاق از سوي مسوولان دانشگاه خبر داد و اعلام كرد: كميته انضباطي دانشگاه روز چهارشنبه تشكيل جلسه مي*دهد و با اعضاي شناخته*شده* اين فعاليت هرمي برخورد قانوني مي*كند و احكام انضباطي براي آنها صادر مي*شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]بهمن*آبادي در ادامه با تاكيد بر اينكه علاوه بر برخوردهاي قانوني سعي داريم آگاهي دانشجويان را در قبال فعاليت*هاي اين*چنيني افزايش دهيم، مي*افزايد: ما اقدامات زيادي براي مشخص شدن تكليف اين دانشجويان انجام داده*ايم و بسياري از همكاران ما در معاونت دانشجويي مدت زيادي است كه براي مشخص شدن ابعاد اين اتفاق نادرست مشغول شده*اند اما به نظر ما برخورد قانوني به*تنهايي كفايت نمي*كند و بايد با بالا بردن آگاهي دانشجويان كاري كنيم كه ديگر شاهد اتفاقات اين*چنيني نباشيم.[/JUSTIFY][JUSTIFY]او مي*افزايد: ما سعي كرديم در طول اين مدت سمينارهايي در رابطه با فعاليت*هاي شركت*هاي هرمي و نحوه مقابله با آنها برگزار كنيم، چراكه معتقديم اين اتفاق در سايه ناآگاهي دانشجوياني سوءاستفاده*گر از شأن دانشگاه و البته ناآگاهي برخي ديگر از دانشجوياني كه طعمه اين گروه*ها شده*اند افتاده است و بايد كار علمي انجام دهيم كه برخي *شأن دانشگاه را بدانند و برخي ديگر به*راحتي طعمه اين گروه*ها نشوند. معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي*شريف تاكيد كرد: با رفتاري پدرانه و اعمال قانون سعي داريم ريشه*هاي اين گروه سوءاستفاده*گر در دانشگاه شريف را بخشكانيم و ديگر شاهد موارد اين*چنيني نباشيم.[/JUSTIFY]