[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

در این بخش دانلود پروژه سازه های فضاکار در ۴۱ صفحه تهیه شده که در ادامه بخشی از متن و فهرست آن را برای دانلود قرار داده ایم.
همچنین لینک دانلود پاورپوینت سازه های فضاکار نیز در انتهای این مطلب قرار داده شده است. . مقدمه:

پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است . موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است . شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند . شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند . . فهرست:

عنوان
شرایط عمومی پیمان
فصل اول تعاریف و مفاهیم
ماده ۱ . پیمان
ماده ۲. موافقت نامه
ماده ۳. شرایط عمومی
ماده ۴. شرایط خصوصی
ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار
ماده ۶. کارفرما
ماده ۷. پیمانکار
ماده ۸. مدیر طرح
ماده ۹. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
ماده ۱۰. رئیس کارگاه
ماده ۱۱. پیمانکار جزء
ماده ۱۲. کار ، کارگاه ، تجهیز ، و برچیدن کارگاه
ماده ۱۳. مصالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، وسایل
ماده ۱۴-برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
ماده ۱۵. روز ، ماه ، تاریخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها
فصل دوم(تاییدات و تعهدات پیمانکار)
ماده ۱۶. تاییدات پیمانکار
ماده ۱۷. کارکنان
ماده ۱۸-مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارشی پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه
ماده ۱۹-کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیری
ماده ۲۰. تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات
ماده ۲۱.حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم
ماده ۲۲. ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها
ماده ۲۳. حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها
ماده ۲۴. واگذاری ، پیمانکاران جزء
ماده ۲۵.اجرای کار در شب
ماده ۲۶.آثار تاریخی و اشیای عتیقه
ماده ۲۷.اقامتگاه قانونی . [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

. [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] رمز فایل فشرده: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (پسورد را تایپ نمایید.) [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] حجم فایل در حالت فشرده: ۸۶۹ KB [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] . ———————————————— ——————————