ررسي راندمان كاني گارنت در صافي سه لايه اي در حذف کدورت و موجودات بيولوژيکي در تصفيه خانه آب اصفهان

معمارزاده محسن*,نجفي پيام,افيوني مجيد

* دانشگاه آزاد اسلامي، تصفيه خانه آب اصفهانبه منظور دستيابي به آب شرب با كيفيت بالا، استفاده از فناوري ها و دانش روز دنيا از جمله استفاده از صافي هاي سه لايه اي در تصفيه خانه هاي آب امري ضروري است. اين مطالعه نتايج حاصل از يك تحقيق آزمايشگاهي در مقياس پايلوت بود كه با هدف بررسي عملكرد استفاده از كاني گارنت در صافي چند بستري و مقايسه آن با صافي شاهد دو لايه اي در حذف كدورت و برخي موجودات بيولوژيکي در تصفيه خانه آب اصفهان انجام شد. كليه آزمايش ها به روش استاندارد انجام شد و نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري، مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اختلاف معني داري در نتايج به دست آمده به شرح زير وجود دارد: كارايي حذف كدورت، دياتومه، جلبك، روتيفر و نماتد در شرايط لايه بندي مطلوب و استفاده از سيستم شستشوي معكوس با استفاده از آب و هوا در صافي پايلوت به ترتيب 92.4، 6.8، 97.97، 94.4 و 96.5 درصد و صافي شاهد دو لايه اي به ترتيب 88.8، 85.2، 86.7، 80.5 و 72.1 درصد بود كه نشان دهنده برتري كارايي استفاده از صافي سه لايه اي نسبت به صافي دو لايه اي در حذف كدورت، دياتومه، جلبك، روتيفر و نماتد است. لذا لازم است كه شركتهاي آب و فاضلاب، مهندسان مشاور و سازندگان تأسيسات تصفيه خانه هاي آب توجه كافي به استفاده از اين گونه صافي ها جهت توليد آب با كيفيت بهتر را مورد نظر قرار دهند.

كليد واژه: صافي سه لايه اي، گارنت، كدورت، موجودات بيولوژيکي، شستشوي معكوس، تصفيه خانه آب اصفهان

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]