رفتار سايشي کامپوزيتهاي با زمينه چدن و فولاد

رحيمي پور محمدرضا*

* پژوهشكده سراميك، پژوهشگاه مواد و انرژيدر اين پژوهش به بررسي تاثير افزايش فاز تقويت کننده بر خواص سايشي کامپوزيت فروتيک با زمينه چدني و فولادي و مقايسه آنها پرداخته شده است. سنتز کامپوزيت زمينه فولادي و چدني به صورت درجا و با افزودن مقادير مختلف فلز تيتانيم خالص تجارتي و گرافيت (به نسبت وزني 4 به 1) براي ايجاد درصدهاي وزني مختلف کاربيد تيتانيم انجام گرفت. از ميکروسکوپ الکتروني روبشي و نوري براي انجام مطالعات ريزساختاري استفاده گرديد. آزمايش سايش به روش پين روي ديسک و سختي سنجي جهت ارزيابي خواص نمونه ها انجام شد.
نتايج آزمايشها نشان داد که در کامپوزيتهاي زمينه چدني (چدن سفيدپرکروم) تا مقدار حدود 6 درصد حجمي در حالت ريختگي و سردايش شده، افزايش کسر حجمي کاربيد تيتانيم سبب افزايش مقاومت به سايش مي شود. در کامپوزيتهاي زمينه فولادي در تمام در صدها مقاومت سايشي با افزايش کسر حجمي کاربيد تيتانيم افزايش يافته است. سردايش کامپوزيتهاي زمينه فولادي و چدني در نمونه هاي حاوي کمتر از 6درصد حجمي از فاز دوم باعث افزايش مقاومت سايشي شده است.


كليد واژه: کامپوزيت زمينه فلزي فروتيک، روش درجا، مقاومت سايشي، چدن سفيد پرکرم، عمليات حرارتي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]