رنگ زدايي محلولهاي آبي حاوي رنگهاي راکتيو با استفاده از تابش باريکه الکتروني يونيزه کننده

بهجت عباس*,پارساييان محمدرضا,انوري فاطمه,خيرخواه منيره,تهامي سيدمحمودرضا

* دانشكده فيزيك، دانشگاه يزدفاضلاب صنايع نساجي، معمولا داراي مقادير قابل توجهي از مواد رنگي سمي است. تحقيقات نشان مي دهد که رنگها به ويژه رنگهاي راکتيو آزو به سادگي تخريب نمي شوند، به همين علت قبل از تخليه فاضلاب در محيط زيست، لازم است که اين مواد حذف شوند. در اين تحقيق تخريب پذيري محلول آبي رنگهاي راکتيو آزو Remazol blue 133% و Remazol red توسط باريکه الکتروني با انرژي 10 مگا الکترون ولت در دزهاي 1، 3، 5، 8 و 11 کيلوگري (kGy)مورد بررسي قرار گرفت. محلول آبي از رنگهاي راکتيو مذکور با غلظت 50 ppm تهيه گرديد. نمونه هاي تهيه شده در ظروف از جنس پلي استايرني توسط باريکه الکتروني توليد شده از شتاب دهنده الکترون، پرتودهي شدند. تغييرات طيف جذبي، pH و اکسيژن شيميايي موردنياز براي تخريب اکسيداسيوني (COD) نمونه ها، قبل و بعد از پرتودهي اندازه گيري گرديد. درجه رنگ زدايي و درصد حذف COD نمونه ها نيز محاسبه شد. نتايج آزمايش ها نشان داد که در دز 1 کيلوگري نوارهاي جذبي هر دو رنگ به شدت کاهش يافته به طوري که بيش از 83 درصد رنگ زدايي حاصل گرديد. در انرژي 3 کيلوگري اين مقادير بين 93 تا 96 درصد متغير بود. کاهش بار آلي ترکيبات رنگي با افزايش دز تابشي در نتايج pHوCOD نيز به وضوح مشاهده شد. pH محلولها بعد از پرتودهي با دز 11کيلوگري براي رنگهاي Remazol blue 133% و Remazol red به ترتيب 42.25 درصد و 48.59 درصد کاهش يافت. درصد کاهشCOD محلول رنگهاي مذکور در دز جذبي 1 کيلوگري، به ترتيب 20 درصد و 18 درصد و در دز جذبي 11 کيلوگري به ترتيب 60 درصد و 72 درصد محاسبه شد.

كليد واژه: رنگهاي راکتيو، تابش باريکه الکتروني، رنگ زدايي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]