روش امتحان و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد معماری

کنکور کارشناسی ارشد معماری:

کنکور کارشناسی ارشد معماری در دو مرحله انجام می پذیرد که مرحله اول به صورت امتحان تستی و مرحله دوم امتحان عملی (اسکیس) می باشد. مرحله دوم با عنوان پروژه عملی در انتهای لیست مواد امتحانی درج شده است. پس از برگزاری مرحله نخست،* اسامی افراد مجاز برای شرکت در مرحله دوم (چند برابر ظرفیت) اعلام می گردد.

ادامه در ادامه مطلب

امتحان مرحله نخست در اسفندماه و امتحان اسکیس در تیر یا مرداد برگزار می شود که با این حساب داوطلبان پس از شرکت در امتحان مرحله اول، حدود چهار ماه فرصت برای تمرکز روی تمرینات اسکیس خواهند داشت. امتحان مرحله نخست در تمام شهرها و امتحان اسکیس تنها در تهران به صورت متمرکز برگزار می گردد.

ضرایب و مواد امتحانی مرحله اول به صورت زیر است:
مواد امتحانی ضریب
زبان عمومی و تخصصی 2
دروس فنی ساختمان
(تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات ، تاسیسات) ٣
دروس تاریخ ومبانی نظری
(تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) ٢
درک عمومی معماری ٣
درک عمومی معماری منظر ١
پروژه عملی اسکیس معماری ۵همچنین برای اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، گزیده ای از منابع آزمون برای گرایش زیر ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که علت انتخاب کتب زیر توسط طراحان سوال به عنوان منبع کنکور، در حقیقت سوق دادن دانشجویان کارشناسی به مطالعه مفیدترین مطالب موجود در زمینه معماری است. لیکن میزان دسترسی یا هزینه تهیه آن ها هنوز به طور دقیق مورد نقد قرار نگرفته است!

باور ما این است که هر داوطلب که برنامه مطالعه مناسبی در دوره کارشناسی نداشته باشد، با یک برنامه ریزی حداکثر شش ماهه می تواند تمرکز لازم برای شرکت در کنکور مرحله اول را کسب نماید.

لیست منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد معماری

نویفرت

درک رفتار سازه ها

سازه در معماری

مصالح ساختمان

شناخت مواد و مصالح

معمار مهندس، ساختار

اجزا ساختمان و ساختمان

مقررات ملی ساختمان (مبحث ١٩ صرفه جویی در مصرف انرژی)

زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

فرهنگ تصویری معماری

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

طراحی اقلیمی

از زمان و معماری

بادخان (ملاحظات کالبدی باد در ساختمان)

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

اقلیم و معماری

آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری جهان

سبک شناسی معماری ایرانی

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

معماری (فرم، فضا، نظم)

زیبا شناختی در معماری

دگرگونی آرمانها در معماری مدرن

لویی کان

پیشگامان طراحی مدرن

شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

ریشه ها و گرایش های نظری معماری

شکل گیری هنر اسلامی

هنر و معماری اسلامی

شهر اسلامی