رويه کاري فولاد ساده کربني با استلايت 6 و ارزيابي ريزساختار و تاثير حضور لايه مياني فولاد زنگ نزن مارتنزيتي و آستنيتي

نجاري نسيم,شمعانيان مرتضي*,ساعتچي احمد

* دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهاندر اين مقاله به بررسي ساختار ميکروسکوپي، فازشناسي و سختي روکشي از استلايت 6 برسطح فولاد ساده کربني بدون حضور و با حضور لايه مياني مارتنزيتي و آستنيتي پرداخته شده است. جهت روکش کاري از روش جوشکاري قوسي تنگستن- گاز (GTAW) استفاده شد. نمونه ها توسط آزمونهاي متالوگرافي نوري، ميکروسکوپ الکتروني مجهز به طيف سنجي انرژي (EDS)، پراش پرتو ايکس (XRD) و سختي سنجي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد که ساختار پوشش متشکل از فازهاي کاربيد کروم ريز بود که به صورت رسوب در بين دندريتها توزيع شدهاند. با افزايش تعداد پاسهاي استلايت و حضور لايه مياني، ميزان رقت آهن در پوشش کاهش و سختي افزايش يافت. رقت آهن در روکش باعث کاهش سختي، مقاومت به سايش و خوردگي مي شود. در اثر اعمال لايه مياني رقت آهن در پوشش کاهش يافته است و سختي افزايش مييابد.

كليد واژه: استلايت، ريزساختار، جوشکاري قوسي تنگستن- گاز (GTAW)، لايه مياني، رقت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]