در ديدار «محمدحسين عابدينی» با «عيساق*اف قانی*بيك عبدواسيطاويچ»، رئيس دانشگاه دولتی «اوش» زمينه*های مشترك همكاری جمهوری اسلامی ايران با اين دانشگاه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در اين ملاقات رئيس دانشگاه دولتی اوش عنوان كرد: ريشه*ی تاريخ و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قرقيزستان يكی است و از سال 2001 در دانشگاه اوش يك مركز ايران*شناسی داير شده ، ولی در سال 2007 به دلايلی آن مركز فعاليت خود را ادامه نداد.

وی افزود:سبب خشنودی ما است چنانچه در بزرگترين دانشگاه قرقيزستان مركز ايران*‎شناسی تأسيس شود.

عابدينی رايزن فرهنگی ايران گفت: جمهوری اسلامی ايران تاكنون با چهار دانشگاه دولتی «آرابايف»، دانشگاه «ملی»، دانشگاه «علوم انسانی» و دانشگاه «اسلاويانی» در رشته*های تاريخ، خبرنگاری و اسلام*شناسی همكاری داشته است.

وی افزود: برای توسعه*ی همكاری*های فرهنگی دو كشور رايزنی فرهنگی از دو سال پيش به صورت رسمی فعاليت خود را در قرقيزستان آغاز كرده است.

رايزن فرهنگی ايران عنوان كرد: از زمان تأسيس نمايندگی چاپ فصلنامه*ی ادب راه*اندازی شد كه مقاله*های آن به سه زبان قرقيزی، روسی و فارسی منتشر می*شود و همچنين در عرصه*ی فرهنگ، هنر و دين برنامه*های خوبی از جمله هفته*ی قرآن، هفته*های فيلم، برنامه*های تلويزيونی و نمايشگاه كتاب برگزار شده است.

سپس عابدينی كتاب دانشگاه*های ايران به زبان روسی و فصلنامه*ی فرهنگی ادب را به «قانی*بيك» اهدا كرد و طرفين قرارداد همكاری به مدت 5 سال را امضا كردند كه طی آن امسال در آن دانشگاه 15 دانشجوی بورسيه مشغول تحصيل می*شوند كه هزينه*ی 5 تن از سوی رايزنی و 10 تن از سوی دانشگاه دولتی اوش پرداخت خواهد شد.

شايان ذكر است كه اين دانشگاه در سال 1951 تأسيس شده و دارای 19 ساختمان، 2 انيستيتو آموزشی و پژوهشی، 2 كالج پزشكی، 1 كالج امور مالی و حقوق، 11 دانشكده، 31 مركز علمی و آموزشی بين*المللی و 91 بخش و بزرگ*ترين دانشگاه قرقيزستان است كه 28هزار دانشجو را در خود جای داده كه حدود 500 تن از آنان خارجی هستند.

گفتنی است اين ديدار در روز چهارم تيرماه، صورت گرفت.