سنگ نگاره خسرو پرويز در تاق بستان

جوادي شهره*

* گروه مطالعات عالي هنر، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

فرمانروايان ساساني را رسم بر اين بود كه پيرامون شهرهاي بزرگ و مكان هاي مساعد طبيعي باغ هاي سرسبز و زيبايي ايجاد مي نمودند. اين فضاهاي سبز و خرم پردئز (پرديس) ناميده مي شدند. تاق بستان را بايد يكي از اين پرديس هاي دوره ساساني دانست. نقش برجسته خسروپرويز در ايوان بزرگ تاق بستان واقع شده است. در اين نقش خسرو از اهورا مزدا و آناهيتا تاج ستاني مي كند. خسروپرويز سنت تاجگيري از ايزدان را كه بيش از دو قرن به فراموشي سپرده شده بود دوباره زنده مي كند. بدين گونه خسرو پايه هاي فرمانروايي خود را استوار كرده و به صورت سمبليك اعلام مي كند كه اهورا مزدا و آناهيتا مورد احترام او هستند و از هر دو نفر همزمان حلقه سلطنت را دريافت مي كند. اين امر در ديگر نقش برجسته هاي ساساني سابقه نداشته است.

كليد واژه: تاق بستان، نقش برجسته ساساني، اهورا مزدا، آناهيتا، تاجگيري


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]