شبيه سازي ارتعاش هاي غيرخطي المان هاي لاستيكي در قطارهاي مسافري

يونسيان داوود*,شكرالهي حسن

* دانشکده مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايراندر اين مقاله ارتعاش هاي غيرخطي فنرهاي لاستيكي مورد استفاده در سامانه تعليق قطارهاي مسافري مورد مطالعه قرار مي گيرد. مدل لاستيك غيرخطي كه اعتبار آن در مقالات مختلف به صورت تجربي اثبات شده است، در شبيه سازي ديناميكي راحتي سفر يك قطار مسافري به كار گرفته مي شود. تحريك اعمال شده به اين مدل، ناهمواري سطح ريل براي پنج كلاس ريل مختلف است. با شبيه سازي و به كارگيري روش عددي، همه ويژگي هاي غيرخطي لاستيك مدلسازي مي شود. همچنين معادل سازي فنر لاستيكي غيرخطي با سفتي و ميرايي خطي معادل، مورد بررسي قرار مي گيرد. يك روش خطي سازي جديد وزني بر اساس تقويت فركانس هاي اطراف فركانس هاي قله در فيلتر اسپرلينگ ارايه شده، درستي آن در بازه هاي مختلف سرعت تحقيق مي شود. در يك مطالعه پارامتريك، تاثير عوامل مختلف از جمله سرعت سير واگن، خواص مكانيكي لاستيك و كلاس خط روي شاخص هاي راحتي سفر و سفتي و ميرايي معادل المان هاي لاستيكي بررسي مي شود.

كليد واژه: لاستيک، ارتعاش غيرخطي، راحتي سفر، سامانه تعليق، قطارهاي مسافري[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]