قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل اول: كلیات
ماده 1
در این آئین*نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به كار می*روند:
«قانون»: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
«مهندسی ساختمان»: امور فنی و مهندسی؛ معماری و شهرسازی بخش*های ساختمان و شهرسازی.
«سازمان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
«نظام مهندسی استان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
«پروانه اشتغال»: پروانه اشتغال به كار مهندسی؛ كاردانی؛ تجربی.
«رشته*های اصلی»: رشته*های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه*برداری و ترافیك.
«رشته*های مرتبط»: رشته*های مرتبط با «رشته*های اصلی».

ماده 2
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل*هایی كه تاكنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه*های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل*هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه*ای ضروری است.
تبصره 1ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می*شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی.
ب ـ در مورد كاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی.
پ ـ *در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار تجربی.
ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه*های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می*شود.

ماده 3
شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك*سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل*های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذكور تنها نقشه*هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می*توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه* تفكیك اراضی كه توسط شهرداری*ها تهیه می*شود از مفاد این ماده مستثنی است.


فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به كار مهندسی
ماده 4
دارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر، در هر یك از «رشته*های اصلی» یا «رشته*های مرتبط» می*توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره*برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5
برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه*كار حرفه*ای در رشته*های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرك علمی دكتری با حداقل 1 سال كارآموزی یا سابقه كار.
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل 2 سال كارآموزی یا سابقه كار.
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل 3 سال كارآموزی یا سابقه كار.

ماده 6
گواهی اشتغال به كار و تجربیه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه*ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت*های حقوقی شاغل در رشته*های موضوع «قانون»، شركت*های ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی «شخص حقوقی» می*باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه*ای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادركننده گواهی.

ماده 7
متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می*باشد، تكمیل نموده، همراه با مدارك زیر تسلیم نماید.
الف ـ فتوكپی مصدق مدرك تحصیلی كه ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن برای مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده 6 این آئین*نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون
ت ـ قتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
ج ـ مدارك عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط.
چ ـ مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مداركی كه ارائه آنها به موجب مقررات این آئین*نامه و یا قوانین حاكم بر صدور این گونه مدارك الزامی باشد.

ماده 8
وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارك ضمیمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت كافی نبودن مدارك، مراتب را ظرف 15 روز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازی در استانهایی كه شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارك مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان» محول خواهد كرد. «نظام مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد كرد.

ماده 9
اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده*اند به طور فردی یا به طور مشترك با مسئولیت مشترك می*توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» می*باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می*باشند.
دفاتر مهندسی مذكور می*توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضو دفتر می*باشند از وزارت مسكن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10
اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارك به شرح زیر، می*توانند در یك یا چند رشته مشروط بر اینكه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.
الف ـ فتوكپی پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی اشخاص حقیقی فوق*الذكر.
ب ـ یك نسخه فتوكپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حق امضاء می*باشند.
پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود
ت ـ فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارائه مدارك عضویت در «نظام مهندسی استان»
چ ـ هر نوع مدارك دیگری كه در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماه به مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیكه تغییرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی می*باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازی می*تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو كند.