كاهش COD پساب خروجي پالايشگاه گازي پارس جنوبي به روش انعقاد الكتريكي

سعيدي محسن*,خلوتي فهلياني امين

* گروه آب و محيط زيست، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهراندر اين تحقيق تصفيه پذيري پساب توليدي پالايشگاه پارس جنوبي به روش انعقاد الكتريكي و با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي بررسي شد. در الكترودهاي آلومينيومي آند و كاتد، به ترتيب يون هايAl3+ و گاز هيدروژن توليد مي شوند. در آزمايش هاي انجام شده، اثرات عوامل موثر عملياتي همچون pH اوليه، چگالي جريان و افزايش مقداري سولفات سديم و پلي كلريدآلومينيوم بر حذف آلودگي هاي آلي و كارايي جداسازي COD بررسي شد و بازه بهينه شرايط عملياتي براي هر يك از متغيرهاي مذكور، تعيين گرديد. بر اساس نتايج حاصل، نرخ جداسازي آلودگي هاي آلي و حذف COD با اعمال چگالي جريان بيشتر و افزودن مقاديري از مواد كمكي سولفات سديم و پلي كلريدآلومينيوم، بيشتر مي شود. حداكثر ميزان جداسازي در pH برابر 7 به دست آمد. همچنين نتايج نشان داد كه بيش از 95 درصد از ميزان COD پساب با اعمال چگالي جريان 40 ميلي آمپر بر سانتي متر مربع و در مدت زمان 90 دقيقه از شروع تصفيه الكتريكي، حذف گرديد. ميزان انرژي الكتريكي مصرفي در اين حالت 19.48 كيلووات ساعت به ازاي حذف هر كيلوگرمCOD ، اندازه گيري شد.

كليد واژه: انعقاد الكتريكي، COD، تصفيه پساب نفتي، الکترودآلومينيومي، پالايشگاه گاز پارس جنوبي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]