با سلام خدمت مهندسين عزيز

درخصوص طراحي قابهاي خمشي بتني تاجايي كه من ديده ام زمان تناوب سازه (t ) رادرمحاسبات (etabs) اكثرا بدون مشاركت ميانقابها منظور ميكنند درحاليكه عملا اين ديوارها هنگام حركت رفت وبرگشت سازه بصورت فشاري تاثيرگذار بوده و درجذب نيروي زلزله سهيم هستند مع الوصف مشاهده ميكنيم اين ديوارها درپائين دست ( پيلوت ) اجرا نميگردد و زمينه تشكيل طبقه نرم را فراهم ميسازد از دوستان تقاضا دارم نظرات خودرا منعكس فرمايند. ممنونم