مطالعه تشابه و خوشه بندي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي تغييرات کيفيت آن در يک دهه

عابدي كوپايي جهانگير*,قره شيخ لو اميرحسين,خسرواني شيري زهرا

* گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهانبه منظور طبقه بندي و بررسي کيفي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان، تعداد 10 چاه آبياري در امتداد خيابان چهارباغ و حاشيه زاينده رود انتخاب شد. نمونه برداري به صورت ماهانه انجام گرفت و نتايج آناليز به صورت ميانگين فصلي مورد تحليل قرار گرفت. آناليزهاي مختلفي نظير pH، EC، Na+، Cl-، HCO3- و Fe2+ طبق روشهاي استاندارد انجام شد و نتايج حاصل با استفاده از نرم افزارSurfer به صورت خطوط هم مقدار ترسيم شد. همچنين با استفاده از نرم افزارهاي آماري بر اساس تشابه موجود بين کيفيت آب چاههاي مختلف، طبقه بندي فصلي چاهها صورت گرفت. نتايج نشان داد به دليل تخليه فاضلابهاي صنعتي و شهري و کودهاي شيميايي، کيفيت آب برخي از چاهها وضعيت نامطلوبي دارند. همچنين بررسي روند تغييرات کيفيت آب در طي يک دهه يعني از سال 1374 تا سال 1383 حاکي از کاهش کيفيت آب آبياري و افزايش ميزان محدوديتها براي مصرف فضاي سبز بود.

كليد واژه: آب زيرزميني، کيفيت آب، خوشه بندي، شهر اصفهان

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]