در ساختمان* های با قاب خمشی، اتصال صلب تیر به ستون عامل اصلی باربری جانبی سازه می*باشد. خسارات وارده به این نوع قاب*ها در ناحیه اتصال تیر به ستون رخ می*دهد. عدم اجرای صحیح جزئیات آرماتوربندی ناحیه اتصال منجر به رفتار نامناسب این جزء سازه*ای شده است. نمونه ای از مقایسه جزئیات آرماتوربندی صحیح و ناصحیح اتصال بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی در شکل 1 نشان داده شده است.
شکل 1-مقایسه تأثیر جزئیات آرماتوربندی صحیح و غیرصحیح در رفتار اتصال بتنی
آسیب*های اتصالات بتنی

در بسیاری از زلزله*ها مفصل پلاستیک در تیر و نزدیکی ستون تشکیل می*گردد که در نتیجه ترک در تمام عمق تیر گسترش می*یابد. گسترش خرابی تیر در نزدیکی ستون باعث گسترش تسلیم میلگرد تا داخل اتصال و کاهش طول مهاری در میلگرد تحت بارعرضی به علت لغزش میلگردهای افقی در اتصال می*گردد. در اتصالات میانی، تیر مسلح در دو طرف ستون تحت تنش*های مختلفی (فشاری و کششی) قرار می*گیرد. بنابراین باید برای اتصال بهتر تیر مسلح به ستون، دقت بیشتری نمود.[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] به سه صورت دچار شکست می شوند:1- مکانیزم برش تیر2- مکانیزم خرپای 45 درجه 3- مکانیزم استرات فشاری
همانگونه که در شکل 2 نیز مشاهده می*شود، خرابی اتصال منجر به خرابی کلی سازه می*شود و این خود نشان دهنده اهمیت مقاوم سازی اتصال بتنی خصوصاً مقاوم سازی لرزه ای آنها می*باشد.

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک مقابل مراجعه فرمایید : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]