هدف از این مطلب، مروری بر کاربرد سیستم های پس کشیده و شرح جزئیات موارد استفاده آنها در دالهای ساختمانی می باشد. سقفهای ساختمانی پس کشیده شده بیش از 50% کل مصرف فولاد پس کشیدگی را در سطح جهان دربر می گیرند. میلیاردها مترمربع از دال های پس کشیده در ساختمان های مرتفع، ساختمان های تجاری، مسکونی و اداری، ساختمان پارکینگ ها، هتل ها، مدارس و بیمارستان ها ساخته شده اند.
توسعه و کاربرد :
کاربرد پیش تنیدگی به 440 سال قبل ازمیلاد برمی گردد، زمانی که یونانی ها کشش و تنشهای خمشی دربدنه کشتی های جنگی خود را با پیش تنیدگی ساختار بدنه بوسیله طنابهای کشیده شده کاهش می دادند. یک مثال دیگرکه نشانگر سادگی پیش تنیدگی می باشد، بشکه های چوبی قدیمی است که کشش ایجاد شده در حلقه های فلزی بطور موثری قطعات چوبی را به یکدیگر می فشارد تا مقاومت و پایداری آنرا افزایش دهد. یکی از ساده ترین مثال های پیش تنیدگی تلاش برای بلند کردن یک ردیف کتاب می باشد. ابتدا لازم است به ردیف کتاب ها از دو طرف فشاری اعمال کنیم تا باعث افزایش مقاومت در مقابل لغزش بین کتابها شده بطوریکه بلند کردن آنها را ممکن سازد. این مثال همچنین نشانگر یکی از اصول متداول در بیشتر کاربردهای پیش تنیدگی می باشد. در اینجا وجود قابلیتی در کار جبران کننده نقصی است که کارائی و کاربرد آسانتری را در پیدارد. در مورد مثال فوق هیچ پیوستگی بین کتابها وجود ندارد ولی کتاب ها می توانند نیروهای فشاری را که به راحتی قابل اعمال هستند، تحمل نمایند. یک تعریف ساده از پیش تنیدگی که به خوبی با این مثال مربوط می شود به قرار زیر است: اعمال نیروهائی به سازه، علاوه بر بارهائی که سازه برای تحمل آنها طراحی می شود، بمنظور افزایش ظرفیت باربری سازه .