مکانيزم تاثيرگذاري سود بر مورفولوژي، ضخامت و ترکيب شيميايي پوشش هاي PEO ايجادشده روي آلومينيوم در الکتروليت سيليکاتي

صالحي دولابي داوود,احتشام زاده مريم*,اسدي زارچ مهدي

* بخش مهندسي مواد، دانشكده فني، دانشكده شهيد باهنر كرماناکسيداسيون پلاسماي الکتروليتي (PEO) يک عمليات الکتروشيميايي همراه با پلاسما مي باشد که مي تواند به منظور تبديل سطوح بعضي فلزات به يک لايه سراميکي اکسيدي به کار رود. در اين عمليات، ميکروتخليه هاي ايجاد شده در محلول آبي موجب يونيزه شدن گاز تشکيل شده در مجاورت سطح الکترود مي شود و به دليل برهمکنش شيميايي پلاسما بر روي سطح فلز ترکيبات پيچيده اي توليد مي شود. در اين تحقيق، اثر و مکانيزم تاثيرگذاري سود بر ريز ساختار و ضخامت پوشش هاي سراميکي سيليسي- آلومينايي توليد شده روي آلومينيم به روش پلاسماي الکتروليتي مورد بررسي قرار گرفت. مورفولوژي، پروفيل خشني سطح و آناليز عنصري پوشش توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپي انرژي اشعه ايکس (EDS) و آناليز فاز هاي تشکيل شده توسط پراش اشعه ايکس (XRD) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که افزايش غلظت سود موجب کاهش ضخامت پوشش و افزايش ميکروترک هاي پوشش مي شود. نتايج پروفيل هاي خشني سطح که به صورت ميانگين خشني سطح (Ra) ارزيابي شد نشان داد با افزايش غلظت سود، ميانگين خشني از 73/0 ميکرون به 08/1 ميکرون در غلظت 20g/l سود افزايش يافت اما در غلظت هاي بالاتر سود، اين کميت کاهش يافت. نتايج آناليز فازي، کاهش فازهاي سيليسي و افزايش ميزان فازهاي آمورف را در الکتروليت هاي غليظ تر نشان داد. همچنين بررسي سطح مقطع پوشش بيانگر کاهش تخلخل پوشش و افزايش يکنواختي توزيع عناصر در سطح مقطع پوشش با افزايش غلظت سود بود.

كليد واژه: پلاسماي الکتروليتي، مورفولوژي، پوشش سراميکي، پروفيل خشني سطح، آلومينيم

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]