کارگاهی و صنعتی یک نوع وسیله*ای که برای گرما است که گرما برای فضاها و سالن*های بسیار بزرگ را به وجود می*آورد گرمای تولید شده و وسیله*های صنعتی به طور معمول به*واسطه فن در محیط موردنظر پخش شده و قدرت گرمایی فیلترهای صنعتی معمولاً ۲۰ تا ۳۰ برابر هیترهای معمولی است*.


می*توان گفت طرح*های صنعتی تا حدود کمی شبیه به کوره هوای گرم ولی در اندازه کوچک هستند. ۵ حرارت در طرح*های صنعتی به* وسیله فن منتقل می*شود.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]