وظایف و خدمات شرکت های مهندسین [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] در سه مرحله اساسی زیر صورت می گیرد.

  • مرحله اول - مطالعات مقدماتی

  • مرحله دوم - تهیه طرح و نقشه های اجرایی

  • مرحله سوم - انجام مناقصه و نظارتمراحل کار به ترتیب هم صورت می گیرد ولی در مورد طرح های ساده و کوچک ممکن است به دستور کارفرما مراحل اول و دوم تواما توسط شرکت مشاور معماری انجام شود.
مرحله اول - مطالعات مقدماتی

الف : شناسایی و بررسی های اولیه در رابطه با طرح
ب : تهیه و ارائه طرح های مقدماتی
1. بازدید محلی و بررسی تاسیسات
2. انجام مطالعات درباره احتیاجات مربوط به طرح با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به همراه توسعه پیش بینی شده
3. تحقیق درباره مواد و مصالح ساختمانی موجود در محل
4. بررسی مسائل حمل و نقل و جاده ها
5. بررسی روشها و استانداردهای ساختمانی متداول در محل
6- بررسی محل های ممکن برای ساختمان باها و تاسیسات مورد نظر
7- مهندس مشاور در صورتی که کارفرما لازم بداند نقشه توپوگرافی محل های مخصوص ساختمان و تاسیسات مربوز را تهیه خواهد نمود.
8- در صورت لزوم مهندس مشاور با هزینه کارفرما مطالعات خاک،زمین شناسی، آب و هوا شناسی را انجام خواهد داد.
9- در تنظیم طرح مقدماتی هماهنگی طرح با سایر طرح های محلی، توسعه آینده، کمیت و کفیت اجرا مدنظر قرار می گیرد.
10- احتیاجات کنونی را تعیین نموده و طرح های مقدماتی را به کارفرما تسلیم نماید.
مرحله دوم - تهیه طرح و نقشه های اجرایی

خدمات و وظایف [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] در مرحله دوم به شرح زیر است :
1- بررسی کامل و جامع درباره مصالح و سایر منابع محلی، مسائل مربوز به زمین شناسی، شبکه فاضلاب و ... سایر شرایط مهم معموی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم ضروری است.
2- انجام محاسابت فنی و تهیه نقشه های تفصیلی و اجرایی و نهایی
3- تهیه مشخصات فنی و عمومی و خصوصی طبق نمونه های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی
4- تهیه جداول مقادیر کارها به تفیکیک نوع کار
5- تهیه و ازائه گزارش نهایی مرحله دوم
6- تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه
مهندس مشاور موظف است نقشه ها و مشخصات نهایی و تفصیلی معماری، ساختمان، تاسیسات مکانیکی و برقی و شبکه ابرسانی طرح را تهیه نماید. نقشه ها و مشخصات نهایی باید واضح و کامل باشد. مهندسین مشاور در تمام مراحل فوق باید با تشکیل جلسات منظم و تماس دائمی نظرات کارفرما را در تهیه پروژه کسب و ملحوظ نماید.
مرحله سوم - انجام مناقصه و نظارت

شروع مرحله مناقصه و نضارت شامل سه قسمت اساسی به شرح زیر می باشد :
اول - انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران

دوم - نظارت بر اجرای کار

سوم - نظارت بر دوره نگهداری

مراحل انتخاب [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] برای مطالعه و طراحی

پس از اخذ تصمیم اولیه برای اجرای یک طرح، برای مطالعه و بررسی و طراحی و چگونگی اجرای آن، نسبت به انتخاب مشاور اقدام می گردد.
در انتخاب شرکت مهندسین مشاور معماری بسته به نوع طراحی و استانی یا ملی بودن آن، روشهای مختلفی اتخاذ می گردد. از انجا که مشاور در واقع به عنوان بازوی کارفرما و در بعد نشارت به عنوان نماینده اصلی او عمل می کند، کارفرمایان در انتخاب مشاور اختیارات بیشتری دارند لیکن مراحل زیر معمولا انجام می شود :
1- استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت اسامی مشاورین واجد شرایط
2- تنظیم اسناد مناقصه و هدفهای طرح و فروش به مناقصیان و مدعوین
3- دریافت پیشنهادات و اسناد کامل شده از متقاضیان
4- تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون مناقصه
5- انتخاب مشاور
6- عقد قرار داد
7- دریافت گزارشات دوره ای و بررسی و اظهار نظر (تایید یا درخواست تکمیل) روی آنها
8- تایید طرح اولیه
9- تصویب طرح نهایی تهیه شده توسط مشاور
10- پرداخت حق الزحمه براساس جدول پیش بینی شده در قرارداد
معمولا قرارداد مشاور معماری براساس قرارداد نمونه شماره 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد می شود.

منبع : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]