پيش بيني تقاضاي روزانه آب شهري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: شهر تهران

تابش مسعود*,ديني مهدي

* قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساختها، دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشكده هاي فني، دانشگاه تهرانپيش بيني تقاضاي آب در سيستم هاي آبرساني و توزيع آب، با توجه به كمك شاياني كه مي تواند به مديران اين مجموعه ها براي مديريت بحران (حداقل و حداكثر مصرف) داشته باشد، از اهميت بالايي برخودار است. پيچيدگي و تاثير عوامل و پارامترهاي مختلف بر ميزان تقاضاي آب در اين سيستم ها، سبب گرديده است که روشهاي تحليلي و رياضي کارايي لازم را در اين زمينه نداشته باشند. در اين مقاله روش شبكه هاي عصبي مصنوعي براي برآورد تقاضاي روزانه آب شهري تهران به کار رفت. پارامترهاي هواشناسي مربوط به سه ايستگاه هواشناسي تهران بزرگ به روش تيسن وزن دهي شده و از ميانگين وزني آنها، داده هاي ورودي مدل به دست آمد. با ايجاد همبستگي بين ميانگين وزني پارامترهاي هواشناسي و داده هاي مصرف، پارامترهاي موثر مدل انتخاب شدند. پارامترهاي موثر انتخاب شده شامل دماي متوسط روزانه، رطوبت نسبي، مصرف روزانه يک روز قبل تا مصرف روزانه يک هفته قبل (هفت روز) و مصرف روزانه يک سال قبل بودند. در اين مقاله از شبكه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون سه لايه با خروجي خطي و غيرخطي، مدل پرسپترون چهار لايه با خروجي غيرخطي و مدل RBF استفاده شد. مقايسه نتايج مدل ها با همديگر و با نتايج مدل هاي نروفازي و روشهاي سري زماني ساخته شده در تحقيقات ديگر، نشان مي دهد كه مدل هاي شبكه عصبي از قابليت بالايي براي مدل سازي تقاضاي روزانه آب شهري برخوردارند. در اين ميان، مدل پرسپترون سه لايه با خروجي غيرخطي، دقت بالاتري دارد.

كليد واژه: تقاضاي آب شهري، پيش بيني، شبكه عصبي مصنوعي، درجه حرارت متوسط، درصد رطوبت نسبي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]