پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد افغانستان

دانشگاه آزاد واحد كابل در افغانستان در مقطع كارشناسي*ارشد حقوق خصوصي و حقوق بين*الملل، روابط بين*الملل، مديريت اجرايي، مديريت IT، اقتصاد، جامعه*شناسي، روزنامه*نگاري و برنامه*ريزي روستايي دانشجو مي*پذيرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، دانشگاه آزاد با ارائه گزارشي از وضعيت دانشگاه آزاد واحد افغانستان به تشريح فعاليت*هاي اين واحد دانشگاهي پرداخت كه متن كامل آن به شرح ذيل است:

با اينكه كمتر از يك سال از فعاليت دانشگاه آزاد افغانستان مي*گذرد اما 27 نفر با مدرك دكتري تخصصي از بين اعضاي هيئت علمي با سابقه دانشگاه*هاي بزرگ كشور(آزاد، تهران، شهيد بهشتي، تربيت*مدرس، فردوسي و ...) در اين دانشگاه تدريس مي*كنند كه نسبت آنان به دانشجويان يك به شش است و اين نسبت بسيار ارزنده است.

در حال حاضر رشته*هاي حقوق با دو گرايش حقوق عمومي و جرم*شناسي و جزا، علوم*سياسي، مديريت بازرگاني، برنامه*ريزي شهري در مقطع كارشناسي*ارشد و مهندسي عمران در مقطع كارشناسي در دانشگاه آزاد افغانستان(كابل) داير است.

حدود 50 درصد دانشجويان كارشناسي*ارشد اين واحد را كساني تشكيل مي*دهند كه در امور اجرايي، قضايي و دستگاه مقننه افغانستان به نحوي مشاركت دارند و آموخته*هاي دانشگاهي آنان، در فرايند تصميم*گيري و تصميم*سازي*شان به طور مستقيم تأثيرگذار است.

حضور استادان توانمند، متعهد و متخصص ايراني در بين جوانان افغاني و در بين مردم، رفت و آمدها و فرصت*هاي آزاد، شناخت و معرفت طرفين نسبت به ظرفيت*ها و توانمندي*هاي موجود درمنطقه را به نحو محسوسي افزايش داده است و رقابت علمي را بين مؤسسات آموزش عالي به ويژه آموزش عالي خصوصي سرعت بخشيده است.

اين گزارش مي افزايد، سرانه فضاي آموزشي در واحد افغانستان 10 مترمربع به ازاي هر نفر است كه ايـن نيز در نـوع خود و در مقايسه بـا ساير دانشگاه*ها و مراكز آموزش عالي در خور توجه است و كتابخانه تخصصي واحد كه با سرعت رو به توسعه است به ازاي هر دانشجو، 21 جلد كتاب دارد.

دانشگـاه آزاد افغانستـان در آينده*اي نـزديك ضمن افزايش ظرفيت*هاي خود در كابل، شعبه*هاي خود را در ساير شهرهاي پرجمعيت افغانستان داير مي*كند.