اندازه گسل خوردگی (شكستگی) كه باعث ایجاد این زمین لرزه شد، چقدر بوده است؟
رآورد اولیه ای كه از اندازه شكستگی عامل زمین لرزه شد، از طول منطقه، ابعاد زمین لرزه های تاریخی و مطالعه امواج الاستیك ایجاد شده توسط زمین لرزه پس لرزه بدست آمد. پس لرزه ها اشاره به این موضوع داشتند كه شكستگی زمین لرزه دارای حداكثر طول 1200 تا 1300 كیلومتر موازی با دراز گودال سوندا (Sunda Trench) و عرض بیش از 100 كیلومتر ستونی از منبع زمین لرزه بود. تمام تخمین های اولیه منتج از مطالعه امواج الاستیكی، بیانگر این مطلب بودند كه لغزش اصلی در 400 كیلومتری جنوب شكستگی متمركز شده است.
بیشترین جابجایی کف دریا در بالای منشاء زلزله جنوب شرق آسیا چقدر بوده است؟
جابجایی سطح زمین تا حدی کمتر از جابجایی روی گسله عامل زلزله در عمق است، بلوکپوسته زیر کف دریا و یا روی گسله لرزه زا تقریبا 10 متر به سمت غرب جنوب غرب حرکتداده شده و چندین متر برپایی حاصل کرده است.
چرا بزرگای اعلام شده برای این زمین لرزه تغییر كرد؟
زمانیكه مكان وقوع زمین لرزه به سرعت مشخص می گردد، تعیین بزرگای آن كمی با مشكلروبرو می شود. دلیل امر اینست كه مكان وقوع زمین لرزه، براساس اندازه گیری زمانرسیدن امواج لرزه ای به یك ایستگاه مشخص می گردد. از طرف دیگر، بزرگا براساس دامنه این امواج اندازه گیری می شود. دامنه موج لرزه ای در ایستگاه های اندازه گیری حتی بیشتر از زمان رسیدن امواج متغیرند. بنابراین در اعلام بزرگترین بزرگای اندازه گیری شده، تاخیر وجود دارد. برای زمین لرزه های بزرگتر بایستی چندین ساعت كار ثبت امواج ادامه داشته باشد تا بتوان بزرگای دقیق را تعیین كرد. در رابطه با زمین لرزه 9 ریشتری سوماترا- آندامان، روشهای جدیدی تعریف و اصلاح شد. این مسئله باعث شد كه اعلام بزرگای واقعی این زمین لرزه تا روز بعد به تعویق بیفتد.
چگونه وقوع زمین لرزه 9/8 ریشتری در جنوب آسیا، احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ دیگری را بالا می برد؟
پیشامد چنین زمین لرزه ای موجبات توزیع مجدد استرس تكتونیكی را در امتداد و در نزدیكی مرز میان پلیت هند و پلیت برمه فراهم خواهد كرد. در برخی مناطق، این توزیع مجدد فشار بعنوان فاكتور كاهنده زمانی وقوع زلزله بزرگ بعدی عمل خواهد كرد.
تا کنون چند زمین لرزه با بزرگای بزرگتر از 8 ریشتر در ناحیه جنوب شرق آسیا اتفاق افتاده است؟
از سال 1900 و تا قبل از زلزله 26 دسامبر ، بزرگترین زلزله اتفاق افتاده درطول زون فرورانش ،از سوماترا تا جزایر آندومان ( Andaman) در سال 2000 اتفاق افتاده است و دارای بزرگای 7.9 و همینطور زلزله ایی با بزرگای 8.4 در سای 1797 و زلزله ایی با بزرگای 8.5 در سال 1861 و زلزله ای دیگر در 1833 با بزرگای 8.7 ریشتر . در هر سه بخش گسیخته شده زون فرو رانش که توسط زلزله های فوق ایجاد شده اند ،درجنوب زلزله کنونی اتفاق افتاده اند . و جالب اینکه اعتقاد بر اینست زلزله های سالهای 1797 و 1833 حدودا در یک محل و با فاصله زمانی فقط 36 سال بوده اند . شواهد دیرین شناسی نشانگر این مطلب است که زلزله های بزرگ حدودا هر 230 سال یکبار اتفاق می افتند.
چه مقدار انرژی در نتیجه وقوع این زمین لرزه، آزاد شد؟
انرژی آزاد شده این زمین لرزه برابر است با 20*10^17 ژول (20 ضربدر 10 به توان 17( كه این میزان انرژی برابر است با انرژی آزاد شده در اثر انفجار 475000 كیلوتن (475 مگاتن( TNT كه معادل انرژی آزاد شده از انفجار 23000 بمب اتمی است كه در هیروشیما منفجر شد.
چه سونامی های مهم دیگری در این منطقه اتفاق افتاده است؟
1) 10/2/1797 بخش مرکزی در سوماترای غربی. بزرگترین زلزله نزدیک پادانگ و در منطقه ای در 2-/+ درجه ای پادانگ استوایی اتفاق افتاد و ساحل بوسیله امواج سهمگین مورد حجوم قرار گرفته و بیش از 300 نفر کشته شدند.
2) 24/11/1833 ساحل جنوبی سوماترای غربی. گسیختگی بزرگی از یک تا شش درجه عرض جنوبی ایجاد کرد و امواج سونامی ایجاد شده تمامی سواحل جنوبی سوماترای غربی را مورد هجوم قرار داد و تعداد کثیری را کشت.
3) 5/1/1843 زلزله نیرومند غرب سوماترای مرکزی امواج سهمگینی را از سمت جنوب شرق ایجاد کرد که تمام سواحل جزیره نیاس را مورد حجوم قرار داده و تلفات زیادی گرفت.
4) 16/2/1861 یک زلزله بزرگ و استثنایی و سونامی حاصل از آن تمامی ساحل غربی سوماترا را مورد حجوم قرار داده و چندین هزار نفر را کشت.
5) 1883 در اثر فوران آتشفشان کراکاتوا و سونامی حاصل 36 هزار نفر کشته شدند.
زمین لرزه اتفاق افتاده چه تاثیری بر چرخش زمین گذاشته است؟
نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که در اثر زلزله 6 دی ماه 1383 تغییراتی در که نتایج آن عبارت است از : تغییرات در طول روز : 2.676 - میکرو ثانیه
تغییرمحور چرخش زمین : X = 0.670 میلی آرک ثانیه
تغییر در محور چرخش زمین : Y=0.475 میلی آرک ثانیه
از آنجا که طول شبانه روز را می توان با دقت حداکثر 20 میکروثانیه اندازه گیری نمود لذا می توان گفت تغییری که در میزان طول شبانه روز ایجاد گردیده است کوچکتر از آن است که محسوس باشد و همینطور این مطلب در مورد میزان جابجایی محور چرخش زمین نیز صادق است به این مفهوم که مقدار تغییر آن کوچکتر از 0.82 میلی آرک ثانیه است که میزان را به سختی می توان کشف نمود .