به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، دانشمندان دانشگاه اونتاريو غربي موفق شدند با اسكن مغز افراد، رفتارهاي آن*ها را پيش*بيني كنند.

از طريق فعاليت*هاي تصويربرداري شده از مغز، عملكردها قابل پيش*بيني و استفاده هستند. به گفته دانشمندان با اين روش مي*توان دنياي واقعي را با اسكن فعاليت*هاي مغز پيش*بيني كرد. اين يافته*ها در مجله علوم اعصاب منتشر شده است.

اين يافته* گامي رو به جلو در جهت درك چگونگي عملكرد انسان از روي تصميم مغز است. تصويربرداري به روش fmri از مغز نشان مي*دهد حركات و جابجايي*هاي سه*گانه دست شامل بالا بردن، پايين گذاشتن يا ارتباط برقرار كردن و دست زدن به اشيا را مي*توان پيش*بيني كرد.

*به گزارش *ساينس*ديلي،* بررسي بر روي مغز افراد نشان مي*دهد كه وقتي شخصي كاري انجام دهد، قبل از آن سيگنال*هايي در نواحي مختلف مغز منتقل مي*شوند كه عملكرد فرد را قابل پيش*بيني مي*كند.

تصويربرداري از مغز و سيستم*هاي عصبي آن اجازه مي*دهد تا چگونگي برنامه*ريزي مغز براي انجام امور ساده درك شود، بدون اينكه حتي الكترودي به طور مستقيم در مغز قرار گيرد.