به درستی مشخص نیست که چرا زلزله بوجود می*آید، اما همانطور که قبلا اشاره شد تجمع انر*ژی در درون زمین از یک طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین و عدم تحکمل طبقات زمین برای نگهداری این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی از محل آن آزاد می شود. این شکستگی که اکثرا با جابجایی زمین اتفاق می*افتد باعث خطرات و ایجاد لرزش زمین می*شود که به آن زلزله گفته می شود.


اما این انرژی از کجا می آید؟

برخی معتقدند که زمین از ورقه هایی تشکیل شده است که این ورقه*ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می*شوند که ورقه*هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می*شود). همچنین ممکن است که ورقه*ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می*کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می*کند.


ترکیب این نیروها در درون زمین باعث ایجاد یک حالت عدم تعادل انرژی می*شود، این وضعیت تا زمانی که طبقات فوقانی و سطحی زمین تحمل مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ می*گردد. اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره آزاد می*گردد و زلزله بوجود می*آید. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی زلزله*ها بدین طریق ایجاد می*شوند، بلکه می*توان گفت بخش اصلی زمین لرزه*ها ، با این فرضیه قابل توجیه است.