کارايي براده آهن در حذف آرسنات و آرسنيت از آب آشاميدني

عسگري عليرضا,ناصري سيمين,محوي اميرحسين*,خيري اقدس,قصري آذر,واعظي فروغ

* گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانآلودگي آبهاي زيرزميني به آرسنيک اخيرا به عنوان يک مشکل بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گزارشهاي متعددي از آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني به آرسنيک و به خصوص دو ترکيب آرسنات (آرسنيک پنج ظرفيتي) و آرسنيت (آرسنيک سه ظرفيتي) در دسترس است که در اين ميان به برخي قسمتهاي استان کردستان مي توان اشاره کرد. فناوري هاي متعددي براي حذف آرسنيک از آب آشاميدني وجود دارد که عموما هزينه هاي بالايي را در بر دارند. در اين مطالعه از براده هاي آهن به عنوان ماده اي ارزان و در دسترس براي حذف آرسنات و آرسنيت در سه غلظت 0.5 ، 1 و 2 ميلي گرم در ليتر و در وزن هاي 0.25، 0.5، 1 و 1.5 گرم استفاده گرديد و اثر تغييرات زمان، غلظت، pH، وزن جاذب و همچنين اثر تغيير غلظت يون هاي سولفات و کلرايد در فرآيند حذف بررسي شد. علاوه بر آن، تبعيت فرآيند جذب از معادلات فروندليخ و لانگمير مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel استفاده گرديد. نتايج آزمايش ها نشان داد که جاذب براده آهن داراي کارايي بالايي در حذف هر دو ترکيب آرسنات و آرسنيت در pH حدود 7 و زمان تماس 30 دقيقه است. در واقع جاذب در دز 1 گرم در ليتر، راندمان بالايي در حذف آرسنات و آرسنيت دارد. همچنين نتايج نشان داد که يون هاي سولفات و کلرايد تاثير چنداني در کارايي حذف ندارند. از مشاهدات اين پژوهش مي توان دريافت که آرسنات و آرسنيت با ضريب همبستگي R2>0.96 به طور يکساني از ايزوترم جذب فروندليخ تبعيت مي کنند؛ در حالي که در مورد ايزوترم جذب لانگمير، آرسنات با ضريب همبستگي R2>0.96 نسبت به آرسنيت با داشتن ضريب همبستگي R2>0.91 تبعيت بيشتري را نشان مي دهد. نتايج همچنين نشان داد که ميزان آهن افزوده شده به محيط، چندين برابر بيشتر از مقدار استاندارد 0.3 ميلي گرم در ليتر آب آشاميدني است. در نهايت از آنجايي که براده آهن به مقدار فراوان و ارزان در دسترس مي باشد و در ضمن داراي کارايي بالايي در حذف ترکيبات آرسنيک بدون نياز به اصلاح pH آب است، مي توان از آن براي حذف آرسنيک در مناطق آلوده کشور استفاده نمود.

كليد واژه: آرسنات، آرسنيت، براده هاي آهن، فرآيند جذب، آب آشاميدني[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]