کاربرد روش گراديان تراز آب در روش تفکيک تفاضل بردار فلاکس در حل عددي معادلات آبهاي کم عمق

بغلاني عبدالحسين*

* دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوجدر اين مقاله حل معادلات آبهاي کم عمق توسط روش تفکيک تفاضل فلاکس ارايه شد. معادلات حاکم با بهره گيري از روش دستگاه مختصات منحني الخط منطبق بر مرز، از دامنه فيزيکي به دامنه محاسباتي منتقل گرديد تا حل معادلات در مسايل با مرزهاي پيچيده تر نيز امکان پذير گردد. براي به دست آوردن فلاکس عددي از روش حل تقريبي رو استفاده شد. معادلات مربوطه با استفاده از روش حجمهاي محدود جداسازي شدند. براي متوازن کردن بردار ترم چشمه با گراديان بردار فلاکس از روش ساده و قدرتمند گراديان تراز آب (SGM) استفاده شد تا حل عددي بر روي بستر ناهموار نيز امکان پذير گردد. روش ارايه شده قابليت تسخير شوک را نيز داشت. مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي هاي عددي مسايل کلاسيک با نتايج حاصل از جوابهاي تحليلي و ساير روشهاي عددي، دقت و قابليت مناسب اين روش را نشان داد.

كليد واژه: تفکيک تفاضل فلاکس، معادلات دو بعدي کانال هاي باز، روش با قابليت تفکيک بالا[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]