مقاله امروز در مورد کاشی و انواع آن می باشد .كاشي فرآورده اي سراميكي، متشكل از دانه هاي ظريف بلورين و متخلخل است كه معمولاً در حرارتي بالاتر از 1000 درجه سلسيوس پخته شده و در انواع لعابدار و بدون لعاب توليـد مي شود . رويه لعابي كاشي ممكن است براق، نيمه براق، مات، ساده، گلدار سفيد و يا رنگـي باشد. بندي دسته 1-3-2-5 كاشي به دو دسته كفي و ديواري تقسيم مي شود . اين دسته از كاشي ها اعم از لعـاب دار و بدون لعاب با روش پرس كردن گرد مواد اوليه توليد مي شوند و در داخل وخارج ساختمان نصب مي گردند . كليه قطعات همجنس كاشي كه همراه آن به كار مي روند مانند قرنيز پله، قطعايت مخصوص لبه ها و كناره ها و همچنين قطعات مخصوصي كه دراستخرها به كار مي روند، كاشي محسوب مي شوند. كاشي كفي و ديواري از نظر كيفيت سطح به سـه درجـه 1 و 2 و 3 درجـه بنـدي مـي شوند. مواردي كه بايد در بررسي كيفيت سطح انواع كاشي اعم از لعاب دار يـا بـدون لعـاب مورد نظر قرار گيرند، عبارتند از : انواع ترك، ترك هاي مويي لعاب، نداشتن لعاب در بعـضي قسمتها، ناصاف بودن سطح، فرورفتگي، انواع سوراخ ها، ذوب نشدن لعاب، وجود خـال، لكـه يا هر گونه ضايعات اضافي سطحي، اشكالات زير لعـاب، اشـكالات چـاپ و دكـور، سـايه دار بودن، لب پريدگي و گوشه پريدگي . انواع تركها در هيچ يك از كاشي هاي درجه 1 و 2 و 3 قابل قبول نيستند و به طور كلي منطبق بر ويژگ يهاي مندرج در اسـتانداردهاي ملـي ايـران باشد.