یک مطلب12 صفحه ای لاتین در باره پدیده حفره زایی (کاویتاسیون).

نمایش نسخه قابل چاپ